ZP.81.2018

Nr referencyjny: 
ZP.81.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-08-10 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania budowlanego pn. V Komisariat Policji w Krakowie – budowa nowej siedziby.
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej polegającej na sporządzeniu:

a)       Projektu koncepcyjnego w zakresie zagospodarowania terenu, rzutów wszystkich kondygnacji budynku administracyjno-biurowego i garażu podziemnego, widoków wszystkich elewacji budynku administracyjno-biurowego, co najmniej 2 wizualizacji bryły budynku, opisu zawierającego informacje o sposobie zagospodarowania terenu, o rozwiązaniach funkcjonalno- użytkowych z wyszczególnieniem parametrów obiektów budowlanych m.in. takich jak pow. zabudowy, pow. użytkowa, kubatura, wskaźnik powierzchni przypadającej na jedną osobę (obliczony wg wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji w sprawie standardów technicznych,….) i podający planowane rozwiązania technologiczne, techniczne, konstrukcyjne i materiałowe z uwzględnieniem projektowanych instalacji i sieci.

b)       Pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki, projektami przyłączy, instalacji, projektem zjazdu z drogi publicznej wraz z odpowiednimi uzgodnieniami oraz kopii kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (we wszystkich branżach z odpowiednimi uzgodnieniami (m.in. BIOZ, ppoż. itd.)).

c)       Pełnobranżowego projektu wykonawczego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.

d)       Przedmiaru robót,

e)       Kosztorysu inwestorskiego wg np. SEKOCENBUDU (w osobnym opracowaniu kosztorys wyposażenia w sprzęt i urządzenia kwaterunkowo-biurowe).

f)         Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

g)       Projektu aranżacji i kolorystyki wnętrz budynku administracyjno-biurowego.

h)       Projektu kolorystyki elewacji.

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielanie wyjaśnień do projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót na etapie procedury udzielania zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia. Przewidywana ilość pobytów w czasie realizacji zamówienia wynosi 20. Przez 1 pobyt rozumie się przybycie w terminie ustalonym przez Zamawiającego uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy (niezależnie od ilości osób) i przekazanie stosownych opracowań, rozwiązań, zmian do dokumentacji i.t.p. Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w latach 2019-2021.
  3. Szczegółowy zakres robót projektowych określa załącznik nr 2 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

UWAGI:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych. Zamawiający oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Zamawiającego dotyczące funkcjonalności i standardu wykończenia pomieszczeń. Nie dopuszcza się sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucał swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód, uzgodnień, decyzji, badań, ekspertyz, opinii i pozwoleń związanych z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotowej dokumentacji.

 

CPV:         71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Załączniki: 
29-06-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
26-07-2018
26-07-2018
Słownik CPV: