ZP.86.2018

Nr referencyjny: 
ZP.86.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-07-26 13:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa sprzętów specjalistycznych
Opis przedmiotu zamówienia: 

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych,

UWAGA! Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp., SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

 

Słownik CPV: