10.AG.2018

Nr referencyjny: 
10.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-02-14 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie konserwacji systemu p.poż. obsługującego kompleks budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w miesiącu lutym 2018
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest wykonanie konserwacji systemu p-poż obsługującego kompleks budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w miesiącu lutym 2018. 

Specyfikacja:
1.centrala TELSAP T3      7szt   102 linie dozorowe  262 czujki 54 ROP-y
2.centrala ARITECH         1szt      2 linie dozorowe      4 czujki    4 ROP-y
3.centrala IGNIS 1000     1szt      2 linie dozorowe     16 czujek  1 ROP  2 siłowniki Belimo
4.centrala Polon 4900      1szt      5 linii dozorowych   61 czujek  9 ROP-ów
5.centrala Aritech FP604  1szt      2 linie dozorowe       2  czujki  3 ROP-y

Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania  - 28 luty  2018.
Termin składania ofert – do 14.02.2018 r. godz. 1200.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail pawel.piotrowski@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi zał. nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest związany oferta przez 30 dni od daty jej złożenia.
Gwarancja na wykonane roboty -.

Osoba do kontaktu: Paweł Piotrowski KWP nr tel. (12) 61-54-920.