117.AG.2018

Nr referencyjny: 
117.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-05-19 12:00
Przedmiot zamówienia: 
KPP Bochnia - przebudowa budynku gospodarczego
Opis przedmiotu zamówienia: 

Informacje ogólne:
Ofertę należy przesłać do dnia: 19.05. 2018r. r. do godz. 12.00:
 -  w sposób: złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków, pok. nr 633A
   lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
   lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
 Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zadania remontowego jest przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego oraz częściowa jego rozbiórka na działce nr 6565.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy wielobranżowy: branża architektoniczna, branża konstrukcyjna, branża elektryczna – zał. nr 3 i 4
 
Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:
Wymagane warunki serwisu i gwarancji: 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiaływykorzystane do realizacji zamówienia, liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy
Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty jej złożenia,
Zamawiający wymaga zawarcia umowy na wykonanie zadania, - zał. nr 2
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
*posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
* posiadania wiedzy i doświadczenia,
* dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
* w przypadku realizacji zamówień w KWP w ostatnich 2 latach wykonali je w terminie i bezusterkowo,
* Wykonawca ustanowi kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane wspecjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz kierownika robót  posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
 
Osoby do kontaktu:  Grzegorz Śliwa, nr tel. (12) 61-54-903 (roboty budowlane),
Zbigniew Mrożek nr tel. (12) 61-54-950 ( instalacja elektryczna).

Termin Realizacji Zamówienia:
 - do 12 tygodni od daty podpisania umowy
 
Miejsce Realizacji Zamówienia:
- Komenda Powiatowa Policji w Bochni ul. Krakowska 39
 
Zamawiający:
-  Komenda Wojewódzka Policji
NIP 675-000-55-94,  REGON  351081570
30-571 Kraków, ul. Mogilska 109
 
Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:
               
         - kryterium wyboru oferty jest cena wykonania zamówienia
 
Załączniki:
- wzór oferty – zał. nr 1
- wzór umowy – zał. nr 2
- przedmiar robót – zal. Nr 3
- projekt budowlany – zal nr 4