121.AG.2018

Nr referencyjny: 
121.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-05-18 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie demontażu 2 szt. klimatyzatorów SINCLAIR i Samsung, zamontowanie w ich miejscu nowego klimatyzatora Split o mocy 10 kW. Miejscem wykonywanych prac będzie Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 4 pomieszczenie serwerowni I piętro.
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest:. na wykonanie demontażu 2 szt. klimatyzatorów SINCLAIR i Samsung zamontowanie w ich  miejscu nowego klimatyzatora Split o mocy 10 kW. Miejscem wykonywanych prac będzie Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 4 pomieszczenie serwerowni I piętro.

1. Kryterium wyboru oferty będzie cena powyżej ustalonej wartości minimalnej.
2. Termin realizacji zadania  -  do dnia 30-go maja  2018.
3. Termin składania ofert – do 18.05.2018 r. godz. 1200.
4. Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail pawel.piotrowski@malopolska.policja.gov.pl.
5. Wzór oferty stanowi zał. nr 1.
6. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na  wskazane przez Wykonawcę konto, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca jest związany oferta przez 30 dni od daty jej złożenia.
8. Gwarancja na klimatyzator 36 miesięcy, na wykonane prace montażowe 12 miesięcy.
9. Osoba do kontaktu: Paweł Piotrowski KWP nr tel. (12) 61-54-920.