149.AG.2018

Nr referencyjny: 
149.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-06-15 15:00
Przedmiot zamówienia: 
Usługa odnowienia 13 szt. drzwi do pomieszczeń na III piętrze w bud. D Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109
Opis przedmiotu zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

 

  1. Informacje ogólne:
  1. Ofertę należy przesłać do dnia: 15.06.2018 r. do godz. 15.00

       w sposób: 

          złożenie oferty w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków, pok. nr 633A

­   lub przesłanie na faks (12) 61-54-927

­   lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl

  1. Wzór oferty – zał. nr 1
  2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odnowieniu drzwi do pomieszczeń na III piętrze w bud. D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie.

W załączeniu specyfikacja techniczna zamówienia, przedmiar robót.

     1. Zakres rzeczowy obejmuje:

- zdjęcie skrzydeł drzwiowych drewnianych, pełnych, demontaż szyldów z klamkami i zamków

- zeszlifowanie ( likwidacja) istniejącej powłoki lakierobejcy ze skrzydeł drzwiowych i ościeżnic drewnianych

      - malowanie skrzydeł i ościeżnic w innym jasnym kolorze dostosowanym do pozostałych drzwi na tym piętrze ( kolor olcha)          

      - ponowne założenie skrzydeł drzwiowych i  montaż szyldów z klamkami i zamków drzwiowych 

 

  1. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

 

        1. Wykonawca jest związany oferta przez 30 dni od daty jej złożenia.

2. Gwarancja na wykonane roboty i wyroby budowlane 24 m-ce.

3.  Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnego zlecenia.

        4. W przypadku nieterminowego wykonania usługi wykonawca zapłaci zamawiającemu karę  w wysokości 1% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 15% wartości brutto zamówienia. Zamawiający może potrącić karę przy opłaceniu faktury za realizację przedmiotu zamówienia.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie,

c)       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      w przypadku realizacji zamówień w KWP w ostatnich dwóch latach wykonali je w terminie umownym  i bezusterkowo

e)      Kontakt w tej sprawie z pracownikiem KWP nr tel. (12) 61-54-917.

 

    IV. Informacje dot. danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Usługa odnowienia 13 szt.  drzwi do pomieszczeń na III piętrze w bud. D Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109” spr. nr AG.149.2018

 

■  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);

 ■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;

 ■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

■ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 ■ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

do 24.08.2018 r.

 

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

- Komenda Wojewódzka Policji ul. Mogilska 109 w Krakowie.

     V. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

               

         - kryterium wyboru oferty jest cena wykonania usługi.

 

Załączniki:

               

- wzór oferty – zał. nr 1

- specyfikacja techniczna zamówienia – zał. nr 2

- przedmiar robót – zał. nr 3