150.AG.2018

Nr referencyjny: 
150.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-06-08 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Montaż klimatyzatora LG na budynku II Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Lubicz 21.
Opis przedmiotu zamówienia: 

Ofertę należy przesłać do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12-tej:
w sposób: e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym zapytaniem.

Opis przedmiotu zamówienia: Montaż używanego klimatyzatora LG 5 kW na budynku II Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Lubicz 21. Montaż jednostki zewnętrznej pod oknem na I piętrze. Montaż jednostki wewnętrznej w korytarzu. Długość linii freonowej do 10mb, odprowadzenie skroplin pompka skroplin, zasilanie 4mb.

Wymagane warunki serwisu i gwarancji: na wykonane prace montażowe 12 miesięcy gwarancji. 
Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto. 
Inne: Do wystawienia faktury upoważnia protokół uruchomienia podpisany przez pracownika KMP Kraków. 

Termin realizacji zamówienia:
do 15-go czerwca 2018.

Miejsce realizacji zamówienia:
II Komisariat Policji w Krakowie przy ul. Lubicz 21. 

Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:
najniższa cena za montaż.