151.AG.2018

Nr referencyjny: 
151.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-06-25 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Uzyskanie opinii bez zastrzeżeń do projektu budowlano-wykonawczego "Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej strzelnicy ćwiczebnej" w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu ul. Jana Pawła II 32 do procedury uzyskania pozwolenia na budowę przez: rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych MSWiA oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Opis przedmiotu zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

 

 1. Informacje ogólne:
 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 25.06.2018 r. do godz. 12,00:

w sposób:

- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A

- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927

- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. uzyskanie opinii bez zastrzeżeń rzeczoznawców do projektu budowlano-wykonawczego „Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej strzelnicy ćwiczebnej” w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu ul. Jana Pawła II 32 do procedury pozwolenia na budowę,
 2. wizja lokalna na budynku jeśli będzie konieczna,
 3. wystąpienie do projektanta w przypadku uwag rzeczoznawców do dokumentacji, (usunięcie wad projektu wykonuje autor projektu nieodpłatnie w ramach zawartej umowy).
 1. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:
 1. Wymagane warunki serwisu i gwarancji: 12 miesięcy
 2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 3. Inne:Osoba do kontaktu: tel. (12) 61-54-678 KWP w Krakowie.

 

 1. Informacje dot. Danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: uzyskanie opinii bez zastrzeżeń do projektu budowlano-wykonawczego „Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej strzelnicy ćwiczebnej” w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu ul. Jana Pawła II 32 do procedury uzyskania pozwolenia na budowę przez: rzeczoznawcę ds. sanitarno - higienicznych MSWiA oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nr 151.AG.2018

 

 •  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
  do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
 •  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
 •  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 •  nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 21 dni od daty otrzymania zlecenia

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Komendza Powiatowa Policji w Olkuszu ul. Jana Pawła II 32

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

NIP: 675-000-55-94;

REGON: 351081570;

31-571     Kraków, ul. Mogilska 109

 

 1. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

        Kryterium wyboru oferty będzie cena za uzyskanie opinii bez zastrzeżeń do projektu.

 

Załączniki:

                Druk oferty

                Projekt budowlano-wykonawczy w formacie pdf