154.AG.2018

Nr referencyjny: 
154.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-06-15 10:00
Przedmiot zamówienia: 
Wymiana okna o wymiarach 128x97 na okno aluminiowe z szybą antywłamaniową klasy P4
Opis przedmiotu zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

 

 1. Informacje ogólne:
 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 15.06.2018r.  do godz. 10.00:

w sposób:

- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A

- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927

- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.

 

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okna o wymiarach 128x97 na okno aluminiowe z szybą antywłamaniową klasy P4 (z certyfikatem) wraz  z ladą szerokości 60cm oraz z podajnikiem z przesuwną łódką + zintegrowany moduł zewnętrzny interkomu: głośnik klienta  i mikrofon klienta - wandaloodporne (zainstalowany w obudowie szuflady)+ baza (mikrofon na wysięgniku + głośnik odbiorcy, możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia głośnika odbiorcy oraz głośnika klienta).

Interkomy działają w systemie FULL DUPLEX - co oznacza, iż komunikacja przebiega jednocześnie zarówno od odbiorcy do klienta oraz od klienta do odbiorcy bez konieczności ręcznego przełączania kierunku transmisji.

Wykonawca zdemontuje istniejące okno i zamontuje powyższe okno w V Komisariacie Policji w Krakowie. Przed zamówieniem okna Wykonawca sam dokona pomiaru otworu.

 

Uwaga:

Wykonawca dostarczy dokumenty: atesty, deklaracje, inne dokumenty opisujące zastosowane materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 1. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

 

 1. Wymagane warunki serwisu i gwarancji: 36 miesięcy od daty
 2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 3. Inne:-

 

    IV. Informacje dot. danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Wymiana okna o wymiarach 128x97 na okno aluminiowe z szybą antywłamaniową klasy P4, nr sprawy 154.AG.2018.

 

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
  do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:
   − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
   że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
  • nie przysługuje Pani/Panu:
   − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Do 5 tygodni od zlecenia

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

V Komisariat Policji w Krakowie ul. Zamoyskiego 22.

 

     V. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

               

CENA WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

 

Załączniki:

1)      wzór oferty,