158.AG.2018

Nr referencyjny: 
158.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-06-22 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dokończenie kompleksowej rewitalizacji terenu przed Komendą Powiatową Policji w Wieliczce zlokalizowaną przy ul. Jedynaka 30 a
Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Informacje ogólne.

Ofertę należy przesłać do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12-tej:
w sposób: 
- e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
- lub złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, pok. nr 633A,
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927.

Wzór oferty - zał. nr 1. 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym zapytaniem. 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dokończeniu kompleksowej rewitalizacji terenu przed Komendą Powiatową Policji w Wieliczce, zlikalizowaną przy ul. Jedynaka 30 a (obejmująca m.in. opracowanie projektu wizualnego, nasadzenie krzewów ozdobnych, wyłożenie kamienia ozdobnego i położenie trawników - wstępna wizualizacja w zał. nr 2). 
Specyfikacja rewitalizacji terenu zielonego przed KPP w Wieliczce:
- powierzchnia terenu ok. 300m2
- na powierzchni 100 m2 przewiduje się położenie trwanika,
- na powierzchni 200 m2 przewiduje się wysypanie grysu granitowego, warstwą min. 5 cm,
- na rewitalizowanym terenie wymaga się nasadzenie krzewów: np. jałowiec okrywowy Prince of Wales lub Blue Chip - ok. 80 szt. i np. cis odmiana Farmen - ok. 60 szt.
Oferta powinna obejmować również takie elementy jak: robocizna, sprzęt i materiały (obrzeże trawnikowe, gwoździe do obrzeża, ziemia do sadzenia, tkanina ogrodnicza, szpilki montażowe itp.).
Wymaga się również przedstawienie projektu rewitalizacji terenu. 

Uwaga: 
Wykonawca dostarczy dokumenty, atesty, deklaracje, inne dokumenty opisujące zastosowane materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
2. Wymagane warunki serwisu i gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru robót.
3. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnego zlecenia. 
4. W przypadku nieterminowego wykonania usłuygi wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 15% wartości brutto zamówienia. Zamawiający może potrącić karę przy opłacaniu faktury za realizacje przedmiotu zamówienia.
5. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto. 

IV. Informacje dot. danych osobowych - w załączonym zapytaniu cenowym. 

Termin realizacji zamówienia: do 25 lipca 2018 r. 
Miejsce realizacji zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, ul. Jedynaka 30 A.

V. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert: cena wykonania zamówienia. 

Załączniki: