167.AG.2017

Nr referencyjny: 
167.AG.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-12-07 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykończenie ścian i posadzki w pomieszczeniu kancelarii w budynku A przy ul. Łokietka 205
Opis przedmiotu zamówienia: 

Ofertę należy przesłać do dnia 7 grudnia 2017r. do godz. 12.00.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.

 Przedmiotem zamówienia jest: wykończenie ścian i posadzki w pomieszczeniu kancelarii  budynku A przy ul. Łokietka 205.
-  demontaż i montaż klimatyzatora,
-  demontaż stropu kasetonowego,
-  zabudowa kraty stalowej na ścianach płytami gipsowo-kartonowymi na łatach drewnianych,
-  malowanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych,
-  ułożenie wykładziny zgrzewanej wraz z cokolikami wys. 10cm,
-  ponowny montaż stropu wraz z dopasowaniem do ścian.

Materiały:

Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna.

Farba do pomieszczeń użyteczności publicznej odporna na zabrudzenia

  • Klasa I lub II – odporność na szorowanie wg normy PN-EN 13300
  • Wygląd powłoki  -matowa.

Wykładzina homogeniczna winylowa IQ Granit w kolorze Dark- grey.

  • antypoślizgowość min. R9.
  • grubość warstwy ścieralnej min. 2mm.

Uwaga:
Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające zastosowane materiały (certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty).

Dołączone przedmiary robót należy traktować informacyjnie.

Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Kraków ul. Łokietka 205.
Wymagane warunki serwisu i gwarancji: wymagana gwarancja minimum 36 miesięcy.
Termin realizacji zadania: do 22.12.2017 r.
Termin płatności:  30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Kryterium wyboru oferty będzie cena wykonania zamówienia.

Osoba do kontaktu: Lidia Ambroży  nr tel. (12) 61-54-904.

 

Załączniki: 
01-12-2017
01-12-2017
01-12-2017
01-12-2017
08-12-2017