16.AG.2018

Nr referencyjny: 
16.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-02-14 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wymiana urządzeń kurtyny powietrznej dla wejścia głównego do budynku KPP w Chrzanowie przy ul. Jordana 7
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przemiotem oferty jest wymiana urządzeń niesprawnej kurtyny powietrznej dla wejścia głównego budynku KPP w Chrzanowie ul. Jordana 7. Kurtyna powietrzna składa się z 2 jednakowych elementów zasilanych w ciepło z instalacji C.O. o mocy ok. 5,5 kW. W załączeniu (zał. nr 2) przedstawiam zdjęcie tabliczki znamionowej jednego z elementów kurtyny. W przypadku braku możliwości zakupu na rynku urządzeń dotychczas zastosowanych typu DEFENDER XWN, należy przewidzieć do montażu urządzenia o takich samych lub zbliżonych parametrach i wymiarach.

Kryterium wyboru oferty będzie cena remontu.
Termin realizacji zadania - siedem dni od daty udzielenia zlecenia na wykonanie robót.
Termin składania ofert - do 14.02.2018 r. godz. 12:00.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi zał. nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę kontro, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
Gwarancja na wykonane roboty: 24 miesiące.

Osoba do kontaktu: Tomasz Staszczak nr tel. (12) 61-54-904, 602 810 551.