186.AG.2018

Nr referencyjny: 
186.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-07-20 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dokończenie kompleksowej rewitalizacji terenu przed Komendą Powiatową Policji w Wieliczce zlokalizowaną przy ul. Jedynaka 30 a
Opis przedmiotu zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

 

 I.            Informacje ogólne:

 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 20.07.2018 r. do godz. 12-tej:

w sposób:

­   e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl

­   lub złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, pok. nr 633A,

­   lub przesłanie na faks (12) 61-54-927.

 1. Wzór oferty - zał. nr 1.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dokończeniu kompleksowej rewitalizacji terenu przed Komendą Powiatową Policji w Wieliczce, zlokalizowaną przy ul. Jedynaka 30 a (obejmująca m.in. opracowanie projektu wizualnego, nasadzenie krzewów ozdobnych, wyłożenie kamienia ozdobnego i położenie trawników - wstępna wizualizacja w zał. nr 2).

Specyfikacja rewitalizacji terenu zielonego przed KPP w Wieliczce:

­   powierzchnia terenu ok. 300 m2

­   na powierzchni 100 m2 przewiduje się położenie trawnika,

­   na powierzchni 200 m2 przewiduje się wysypanie grysu granitowego, warstwą min. 5 cm,

­   na rewitalizowanym terenie wymaga się nasadzenie krzewów: np. Jałowiec okrywowy Prince of Wales lub Blue Chip - ok. 80 szt. i np. Cis odmiana Farmen - ok. 60szt.

Oferta powinna obejmować również takie elementy jak: robocizna, sprzęt i materiały (obrzeże trawnikowe, gwoździe do obrzeża, ziemia do sadzenia, tkanina ogrodnicza, szpilki montażowe itp.).

Wymaga się również przedstawienie projektu rewitalizacji terenu.

Uwaga:

Wykonawca dostarczy dokumenty, atesty, deklaracje, inne dokumenty opisujące zastosowane materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:
 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
 2. Wymagane warunki serwisu i gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru robót
 3. Zamówienia będzie realizowane na podstawie pisemnego zlecenia.
 4. W przypadku nieterminowego wykonania usługi wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienie, lecz nie więcej niż 15% wartości brutto zamówienia. Zamawiający może potrącić karę przy opłacaniu faktury za realizacje przedmiotu zamówienia.
 5. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 1. Informacje dot. danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Dokończenie kompleksowej rewitalizacji terenu przed Komendą Powiatową Policji w Wieliczce zlokalizowaną przy ul. Jedynaka 30 a” Nr sprawy: 186.AG.2018.

 • • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
  do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
 • • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
 • • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • • posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

 osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 • • nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 15 października 2018 r.

      MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

      Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, ul. Jedynaka 30 A.

 1. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

            kryterium wyboru oferty jest cena wykonania zamówienia.

 

Załączniki:

            1) wzór oferty,

            2) wizualizacja parkingu.