189.AG.2018

Nr referencyjny: 
189.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-07-19 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Oznakowanie terenu zewnętrznego parkingu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zlokalizowanego na działce nr 31/3, obręb 0016,6 przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie
Opis przedmiotu zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

 

  1. Informacje ogólne:

 

  1. Ofertę należy przesłać do dnia: 19.07.2018 r. do godz. 12-tej w następujący sposób:

–   e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl

–   lub złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji I Remontów KWP w Krakowie, pok. nr 633A,

–   lub przesłanie na nr faksu (12) 61-54-927

        2. Wzór oferty – zał. nr 1.

        3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

–     wyznaczeniu miejsc postojowych w istniejących zatokach postojowych (10 szt.) dedykowanych wyłącznie dla interesantów poprzez zastosowanie oznakowania pionowego        D-18a wraz z tabliczką typu T-0 o treści „Wyłącznie dla interesantów KWP w Krakowie Parkowanie max. do 2 h” oraz zastosowanie oznakowania poziomego P-20,

–      wyznaczeniu jednego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie oznakowania pionowego D-18a i tabliczki T-29 jak również poziomego P-18, P-24,

–     wyznaczeniu sposobu parkowania pojazdów w zatokach postojowych dedykowanych funkcjonariuszom i pracownikom KWP w Krakowie poprzez zastosowanie tabliczek odpowiednio T-0 o treści „Wyłącznie dla funkcjonariuszy i pracowników KWP w Krakowie” oraz T-30a i T-30b pod D-18,

–     wyznaczeniu powierzchni wyłączonej z ruchu P-21 na łuku wlotu wjazdu na parking przy prawej krawędzi i na łuku wlotu wyjazdu z parkingu przy prawej krawędzi oraz wzdłuż pasa zieleni (przy krawędzi) rozdzielającego jezdnie drogi dojazdowej na teren Komendy od parkingu celem wyeliminowania postoju pojazdów i poprawy przejezdności podczas wjazdu i wyjazdu z terenu parkingu,

–     wyznaczeniu linii krawędziowej P-7d od strony pasa zieleni (na łuku) w celu ograniczenia postoju pojazdów poza miejscami przeznaczonymi do tego oraz poprawy przejezdności na głównym ciągu,

–     wyznaczeniu dodatkowego miejsca postojowego poza zatoką postojową przez zastosowanie oznakowania pionowego D-18 wraz z tabliczkami T-30a,

 

Do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dołącza projekt graficzny w formie pliku .pdf

 

  1. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

 

  1. Zamawiający wymaga 12-sto miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome, biegnącej od  momentu protokolarnego odbioru oznakowania.
  2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury          – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
  3. Zamawiający uwzględnił możliwość wykorzystania istniejącego oznakowania pionowego (tzn. słupków pod znaki, już istniejących znaków) zgodnie z dołączonym projektem graficznym.

 

Informacje dot. danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,             ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Oznakowanie terenu zewnętrznego parkingu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zlokalizowanego na działce nr 31/3,  obręb 0016,6 przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie tj. pod nr rejestru 189.AG.2018

 

•  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r.    o dostępie

   do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);

•  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

•  posiada Pani/Pan:

   − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

   − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

   − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

      osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

      że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

•  nie przysługuje Pani/Panu:

   − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

   − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

   − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż       podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

 

 

  IV.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od otrzymania zlecenia do dnia 17 sierpnia 2018 r., przy uwzględnieniu najbardziej optymalnych warunków atmosferycznych. Zamawiający wskazuje soboty jako dni korzystne z uwagi na małe obciążenie ruchem kołowym.

 

     V.            MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Parking zewnętrzny zlokalizowany po prawej stronie przed główną bramą wjazdową do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 (na części działki nr 31/3 należącej do KWP w Krakowie)

     VI. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert: 

Najniższa cena za kompleksowe wykonanie usługi

 

Załączniki: załącznik nr 1