18.AG.2018

Nr referencyjny: 
18.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-02-16 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie demontażu Kasetonowego klimatyzatora znajdującego się w pomieszczeniu na IV piętrze, jednostka zewnętrzna dachu. Demontowane urządzenie pracowało na czynniku R-22. Dostawa i montaż nowego klimatyzatora - jednostka wewnętrzna kasetonowa o mocy 3,6 kW. Miejsce dostawy i montażu Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek C.
Opis przedmiotu zamówienia: 

Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania - luty 2018.
Termin składania ofert- do 16.02.2018 r. godz. 12 00.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr. 633A
- lub przesłanie na fax (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail pawel.piotrowski@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1. 
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
Gwarancja na wykonane roboty 60 miesięcy.
Osoba do kontaktu: Paweł Piotrowski KWP nr tel. (12) 61-54-920.