197/2018

Nr referencyjny: 
197/2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-05-24 15:30
Przedmiot zamówienia: 
Suszarka do broni.
Opis przedmiotu zamówienia: 

ZAPYTANIE CENOWE 197/2018

Dotyczące zakupu SUSZARKI DO BRONI

DLA  KWP W KRAKOWIE-

Postępowanie jest prowadzone, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą (t.j.: Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie z Decyzją Nr 45,97/2017
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 

I INFORMACJE OGÓLNE:

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

NIP: 675-000-55-94
REGON: 351081570

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup: SUSZARKI DO BRONI , określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

SPECYFIKACJA  SUSZARKI  DO  BRONI.

Wymiary suszarki wewnętrzne

 • Długość minimum                                 1000 mm

 • szerokość min.                                       300 mm

 • głębokość min.                                      300 mm

  Moc wentylatora min                                            1500 W

  Moc grzałek min                                                   1800 W

  Zasilanie                                                                230V/50Hz

  Suszarka musi posiadać:

 • koszyk z siatki metalowej technicznej ,,tkanej" (oczka w rozmiarze  nie większym niż 10x10 mm),

 • zawór spustowy,

 • panel sterowania czasem i temperaturą,

 • wyłącznik przeciążeniowy,

 • pokrywę  ,,zamykającą” (z możliwością bezpiecznego odprowadzenia nadmiaru pary)

 • posiadać certyfikat CE,

  Suszarka ma być wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wg normy - 1.4301  0H18N9  304  X5CrNi18-10

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 30 dni kalendarzowych od daty wysłania zamówienia, istnieje możliwość  akceptacji zmiany terminu dostawy towaru po przedstawieniu oferty  (skan zatwierdzonego zamówienia zostanie przesłany do wykonawcy drogą elektroniczną).

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu oraz prawidłowości wykonania dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania kar umownych w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy, nie więcej jednak niż 10% wartości zamówienia brutto. W przypadku odstąpienia od zamówienia naliczona zostanie maksymalna kara umowna w wysokości 10% wartości zamówienia brutto..

 1. OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM:

Janusz Kubala tel. (012) 61 54 616 e-mail: janusz.kubala@malopolska.policja.gov.pl

      Sekcja Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji W Krakowie.

II ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. WARUNKI GWARANCJI:

Wykonawca musi zagwarantować, że zamówiony  towar jest  zgodny  z wymogami ogólnie przyjętych norm jakości,   oryginalny, dopuszczony do sprzedaży na terenie UE, objęty gwarancją  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający nie będzie kierował się tylko kryterium najniższej ceny brutto, uwzględniając również: dostęp do części zamiennych, serwis, długości okresu gwarancji oraz aspekty społeczne. W przypadku spełnienia kryteriów „aspekty społeczne” do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu kryteriów. W przypadku braku oświadczenia – Zamawiający przyjmuje, że kryteria „aspekty społeczne”  nie są spełnione przez oferenta.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy dostawy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym
w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 1. WARUNKI DOSTAWY:

      Dostawa towaru będącego przedmiotem zamówienia pozostaje po stronie Wykonawcy.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wykonawca Wystawi fakturę VAT, wskazując płatnika jako: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 NIP: 675-000-55-94 REGON: 351081570

      Fakturę wysłać należy na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

      Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej z dopiskiem Janusz Kubala.

Przelew na wskazane przez dostawcę konto nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie składania ofert handlowych.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 24 maja 2018 roku do godz. 15.30

Pocztą elektroniczną na adres: : janusz.kubala@malopolska.policja.gov.pl

Faksem na nr: 012 61 54 606

Pisemnie na adres: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE 31-571 KRAKÓW, UL. MOGILSKA 109

 1. POZOSTAŁE WARUNKI:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania zakupu bez podania przyczyn.

 • Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty, która będzie gwarantowała wydatkowanie środków w sposób celowy, oszczędny   z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 • Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

 

Załączniki: