2017/GMT/46

Nr referencyjny: 
2017/GMT/46
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-12-05 15:30
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa Lornetek dla KWP w Krakowie
Opis przedmiotu zamówienia: 

ZAPYTANIE CENOWE – 2017/GMT/46

DOSTAWA LORNETEK  DLA SPAP  W KRAKOWIE

Postępowanie jest prowadzone, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą (t.j.: Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie z Decyzją Nr 45/2017
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 

I INFORMACJE OGÓLNE:

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

NIP: 675-000-55-94
REGON: 351081570

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Lornetka Nikon StabilEyes 14x40 ze stabilizacją obrazu – 2 sztuki

 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 14 dni kalendarzowych od daty wysłania zamówienia.

(skan zatwierdzonego zamówienia zostanie przesłany do wykonawcy drogą elektroniczną)

 1. OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM:

podkom. Wojciech Gajda tel. (012) 61 54 616 e-mail: wojciech.gajda@malopolska.policja.gov.pl

      Sekcja Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji W Krakowie.

 

II ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

 1. WARUNKI GWARANCJI:

Wykonawca musi zagwarantować, że oferowany asortyment musi być oryginalnym, fabrycznie nowym produktem objętym gwarancją według zaleceń producenta

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT:

      Przy Wyborze oferty Zamawiający  będzie kierował się tylko kryterium najniższej ceny brutto.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 1. WARUNKI DOSTAWY:

      Dostawa towaru będącego przedmiotem zamówienia musi być zrealizowana do siedziby zamawiającego:

      Komenda Wojewódzka Policji W Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

      „Magazyn uzbrojenia”  tel. 012 6154609

      Dostawa realizowana będzie transportem i na koszt wykonawcy.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wykonawca Wystawi fakturę VAT, wskazując płatnika jako: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 NIP: 675-000-55-94 REGON: 351081570

      Fakturę wysłać należy na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

      Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej z dopiskiem Wojciech Gajda.

Przelew na wskazane przez dostawcę konto nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie składania ofert handlowych.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 5 grudnia 2017 roku

Pocztą elektroniczną na adres: : wojciech.gajda@malopolska.policja.gov.pl

Faksem na nr: 012 61 54 606

Pisemnie na adres: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE 31-571 KRAKÓW, UL. MOGILSKA 109

 

 1. POZOSTAŁE WARUNKI:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupów zarówno części jak i całości asortymentu bez podania przyczyn.

 • Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty, która będzie gwarantowała wydatkowanie środków w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 • Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

 • W załączeniu do formularza cenowego Wykonawca prześle specyfikację urządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

                ………………………………………                                                                        ………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy                                                                                   miejscowość, data

 

Do:

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

 

OFERTA

………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………

 (dokładny adres Wykonawcy)

 

REGON:                               ………………..……………                        NIP:                       ………………..……………

Internet: http://              ………………..……………                        e-mail:                 ………………..……………

numer kierunkowy:       ………………..……………

tel.                                        ………………..……………                        fax.                        ………………..……………

 

Nawiązując do zapytania cenowego na dostawę sprzętu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:

LP.

ASORTYMENT

Ilość

[szt]

Cena jednostkowa netto

[zł]

Wartość netto

[zł]

Wartość brutto

[zł]

 1.                 1.          1.

Lornetka Nikon StabilEyes 14x40 ze stabilizacją obrazu

2

 

 

 

 

Wartość oferty brutto słownie:

…………………………………………………………………………………...……………………………………………

 

Na oferowany asortyment oferujemy gwarancję : ……………………. miesięcy

(min. 24 miesiące)

 

Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

 

................................................................... tel. .........................................email……………………………...

 

Miejscowość i data: ………………………………..

………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy