2017/GMT/52

Nr referencyjny: 
2017/GMT/52
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-12-22 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Przeglądy, konserwacja i serwis systemu gaszenia gazem SUG IG-541 typ Vesda, systemu wczesnej detekcji dymu oraz centrali ppoż. Esser LMST 8010 w KWP w Krakowie w latach 2018 do 2020.
Opis przedmiotu zamówienia: 

ZAPYTANIE CENOWE

                                                pn.: Przeglądy, konserwacja i serwis systemu gaszenia gazem SUG IG-541 typ Vesda, systemu wczesnej detekcji dymu oraz centrali ppoż. Esser LMST 8010 w KWP w Krakowie w latach 2018 do 2020.

                                                                   nr sprawy: 2017/GMT/52

 

Postępowanie jest prowadzone, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 1579) zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 

 1. I.       Informacje ogólne:
  1. Ofertę należy przesłać do dnia: 20.12.2017 r. do godz. 12:00:

pocztą elektroniczną na e-mail: malgorzata.sopicka@malopolska.policja.gov.pl                     

lub

faksem na numer: 012/61-54-606

lub pisemnie na adres: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31­­-571  Kraków

ul. Mogilska 109

Sekretariat Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej  -  pokój 229

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – punkt II zapytania cenowego.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 3. Okres związania ofertą: 60 dni.

     5.    Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania – Formularz Ofertowy.

 1. II.       Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest n/w usługa:

                 L.p.

 

  Wyszczególnienie 

  Ilość  

         

         

1.

Przeglądy, konserwacja i serwis systemu gaszenia gazem SUG IG-541 typ Vesda, systemu wczesnej detekcji dymu oraz centrali ppoż. Esser LMST 8010 w KWP w Krakowie w latach 2018 do 2020

 

1 przegląd  w roku

 

 1. III.       Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

 

 1. Wykonawca Wystawi fakturę VAT wskazując płatnika jako:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 NIP: 675-000-55-94 REGON: 351081570

Fakturę wysłać należy na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109; Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej z dopiskiem Małgorzata Sopicka.

    2.     Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty wykonania usługi zgodnie z warunkami określonymi w

     książce serwisowej systemu SUG z zachowaniem 12 miesięcznej gwarancji sprawności urządzenia

    / jeden przegląd instalacji w roku/ i 24 godzinnego czasu podjęcia reakcji na zgłoszenie serwisowe.

    3.     Podana cena będzie obowiązywać od dnia 1.01.2018 do 31.12.2020

    4      Do oferty należy dołączyć certyfikat na prowadzenie czynności serwisowych związanych z obsługą

            systemów Vesda, wystawione przez producentów lub autoryzowanych dystrybutorów tych systemów.

    5.     Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem

     na  wskazane przez Wykonawcę konto

 1. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy- załącznik nr 2
 1. IV.       Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:
  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  2. W zakresie zamówienia Zamawiający wyznaczył jedno kryterium oceny i wyboru ofert:
 • Cena (C) – 100%
 1. Ocena ofert w kryterium „Cena” (C) zostanie ustalona w następujący sposób:

C = (C min /C obliczana) x 100%

gdzie:

 • C - liczba punktów w kryterium „cena”,
 • C min – najniższa cena spośród złożonych ofert,
 • C obliczana – cena oferty badanej.
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę (największą ilość punktów).
 2. V.       Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
  1. Z Zamawiającym można porozumiewać się pisemnie, na adres:

                    pocztą elektroniczną na e-mail: malgorzata.sopicka@malopolska.policja.gov.pl                     

lub

       faksem na numer: 012/61-54-606

       lub pisemnie na adres: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31­­-571  Kraków

ul. Mogilska 109

Sekretariat Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej   -   pokój 229

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami  jest: pani Małgorzata Sopicka, tel.12/ 61-54-613.

 

Załączniki:

1)       Nr 1 – Formularz ofertowy,

2)       Nr2 -  wzór umowy

 

Załączniki: