2018/GMT/58

Nr referencyjny: 
2018/GMT/58
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-05-22 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa Materiałów i Odczynników dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie
Opis przedmiotu zamówienia: 

 

I INFORMACJE OGÓLNE:

 1. ZAMAWIAJĄCY:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

NIP: 675-000-55-94
REGON: 351081570

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie 31-571 (dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego).  

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający określa termin dostawy zamówienia:

-  do 14 dni roboczych od daty przesłania zamówienia,

 

(ewentualnie należy wskazać realny termin dostawy, w przypadku braku wskazania realnego terminu dostawy  – Zamawiający przyjmuje termin jw.), realizacja zakupu nastąpi na podstawie zamówienia (zatwierdzony skan zamówienia zostanie przesłany na adres e-mail Wykonawcy.

 

 1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Asortyment  będący przedmiotem zamówienia zostanie dostarczony na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (magazyn wielobranżowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00),

 

 1. OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM:

      Katarzyna Lasiewicz tel. (012) 61 54 661 e-mail: katarzyna.lasiewicz@malopolska.policja.gov.pl

      Sekcja Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji W Krakowie.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 17 maja 2018 roku do godziny 10.00

Pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.lasiewicz@malopolska.policja.gov.pl

Okres związania ofertą 30 dni.

 

II ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wykonawca Wystawi fakturę VAT wskazując płatnika jako:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 NIP: 675-000-55-94 REGON: 351081570

      Fakturę wysłać należy na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

      Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej z dopiskiem Katarzyna Lasiewicz.

Zapłata za realizacje zamówienia zostanie dokonana przelewem bankowym na wskazane przez Wykonawcę konto
i nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT:

Przy Wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dopuszczalne jest składanie ofert na poszczególne pozycje zapytania.

 

 1. WARUNKI GWARANCJI:

  Wykonawca musi zagwarantować, że oferowany asortyment musi być oryginalnym, fabrycznie nowym produktem, objętym gwarancją nie krótszą niż gwarancja producenta.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie składania ofert handlowych. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się

do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5%  wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy zgodnie
z przedmiotem zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia.

 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY ZAKRESU ZAMÓWIENIA W STOSUNKU DO ILOŚCI ZAMÓWIENIA PODANEJ

W OFERCIE W PRZYPADKU GDYBY ILOŚCI TE NIE ZNALAZŁY W PEŁNI POKRYCIA W BIEŻĄCYCH WYDATKACH POLICJI W TYM ZAKRESIE.

 

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE WYBÓR OFERTY, KTÓRA BĘDZIE GWARANTOWAŁA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW W SPOSÓB CELOWY, OSZCZĘDNY Z ZACHOWANIEM ZASADY UZYSKIWANIA NAJLEPSZYCH EFEKTÓW Z DANYCH NAKŁADÓW.