2018/GMT/9

Nr referencyjny: 
2018/GMT/9
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-02-09 15:00
Przedmiot zamówienia: 
Naprawa Robota Pirotechnicznego DIGITAL VANGUARD DLA KWP W KRAKOWIE
Opis przedmiotu zamówienia: 

l.dz.AM-U.2353.3.2018

Kraków, dnia 1 luty 2018 roku

ZAPYTANIE CENOWE – 2018/GMT/9

Naprawa Robota Pirotechnicznego DIGITAL VANGUARD  DLA  KWP W KRAKOWIE-

Postępowanie jest prowadzone, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą (t.j.: Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie z Decyzją Nr 45,97/2017
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 

I INFORMACJE OGÓLNE:

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

NIP: 675-000-55-94
REGON: 351081570

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest Naprawa Robota Pirotechnicznego DIGITAL VANGUARD  DLA  KWP
W KRAKOWIE
 określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Specyfikacja:

Opis rzeczy wymagających wymiany w robocie pirotechnicznym Digital Vanguard o nr seryjnym DV-205, zgodnie
z przesłaną  specyfikacją po przeglądzie urządzenia:

1.      Wymiana Access Point i zabezpieczenie na płycie głównej Rely Board ( zdiagnozowany problem: brak połączenia RF Station Mode/Radio Mode – brak łączności spowodowany jest brakiem łączności z płytą sterującą Acces Point, zadziałanie zabezpieczenia na płycie sterującej Głównej  Realy Board wskazuje na wystąpienie przepięcia ).

2.      Wymiana obudowy chwytaka robota pirotechnicznego -  luzy na chwytaku, wyrobione otwory w obudowie.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 60 dni kalendarzowych od daty wysłania zamówienia, istnieje możliwość  akceptacji zmiany terminu wykonania usługi po przedstawieniu oferty  (skan zatwierdzonego zamówienia zostanie przesłany do wykonawcy drogą elektroniczną)

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu oraz prawidłowości wykonania usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania kar umownych w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu usługi, nie więcej jednak niż 10% wartości zamówienia brutto.

 1. OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM:

podkom. Wojciech Gajda tel. (012) 61 54 616 e-mail: wojciech.gajda@malopolska.policja.gov.pl

      Sekcja Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji W Krakowie.

 

II ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

 1. WARUNKI GWARANCJI:

Wykonawca musi zagwarantować, że usługa wykonana jest  zgodnie z wymogami ogólnie przyjętych norm jakości, oparta na częściach oryginalnych lub o podobnych parametrach, objęta gwarancją wykonawcy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT:

      Przy wyborze oferty Zamawiający nie będzie kierował się  tylko kryterium najniższej ceny brutto.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 1. WARUNKI DOSTAWY:

      Dostawa towaru będącego przedmiotem zamówienia pozostaje w gestii Zamawiającego.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wykonawca Wystawi fakturę VAT, wskazując płatnika jako: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 NIP: 675-000-55-94 REGON: 351081570

      Fakturę wysłać należy na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

      Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej z dopiskiem Wojciech Gajda.

Przelew na wskazane przez dostawcę konto nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie składania ofert handlowych.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 9 lutego 2018 roku.

Pocztą elektroniczną na adres: : wojciech.gajda@malopolska.policja.gov.pl

Faksem na nr: 012 61 54 606

Pisemnie na adres: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE 31-571 KRAKÓW, UL. MOGILSKA 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. POZOSTAŁE WARUNKI:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania usługi zarówno części  bez podania przyczyn.

 • Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty, która będzie gwarantowała wydatkowanie środków w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 • Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

 

 

 

Załączniki: 
Załącznik: