201.AG.2017

Nr referencyjny: 
201.AG.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-12-19 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Zakup i dostawa farby dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest zakup i dostawa farby dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Lp.

Rodzaj nakładu

Jm.

Ilość

1.

Temalac FD20 (kolor RAL 7035)

Szt.

(puszka = 9 litrów)

9

Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania  - do 22 grudnia 2017 r.
Termin składania ofert – do 19.12.2017 r. godz. 1200.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail mateusz.chmiest@malopolska.policja.gov.pl
Wzór oferty stanowi zał. nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie do 31.12.2017 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
Wykonawca jest związany oferta przez 30 dni od daty jej złożenia.
Gwarancja producenta na proponowany asortyment.
Osoba do kontaktu: Mateusz Chmiest tel.: 12 61 54 641,
e-mail: mateusz.chmiest@malopolska.policja.gov.pl