204.AG.2017

Nr referencyjny: 
204.AG.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-01-12 00:00
Przedmiot zamówienia: 
Kompleksowa naprawa aluminiowej stolarki okiennej obejmująca m.in. ocenę stopnia zużycia, wymianę wyeksploatowanych elementów, przeprowadzenie niezbędnej regulacji, przywrócenie funkcji użytkowych stolarki. Zasięg usługi będzie obejmował budynek administracyjny Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach przy ul. 11-ego Listopada 56
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest kompleksowa naprawa aluminiowej stolarki okiennej w zakresie i miejscu jak w nazwie zapytania.
Kryterium wyboru oferty będzie:
–  koszt usługi wraz z materiałem i dojazdem
–  warunki gwarancji zaproponowane przez Usługodawcę
Termin składania ofert – do 12.01.2018 r.
Termin realizacji zadania  - do 02.02.2018 r.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail grzegorz.udziela@malopolska.policja.gov.pl
Wzór oferty stanowi zał. nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
Osoby do kontaktu:
– st. asp. Grzegorz Udziela  nr tel. (12) 61-54-642 (KWP Kraków) w zakresie obejmującym logistykę postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego m.in. zapytania, uściślenia
– asp. szt. Paweł Dynda, nr tel. (18) 35-48-320 (KPP Gorlice) w zakresie określającym terminarz i możliwości wejścia na obiekt, uzgodnienia techniczne na miejscu