205.AG.2017

Nr referencyjny: 
205.AG.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-01-05 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie comiesięcznej konserwacji pomostów dla osób niepełnosprawnych (w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień 2018) znajdujących się w Komisariacie Policji w Makowie Podhalańskim przy ul. Kolejowej 8 oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach przy ul. Wolności 2
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest wykonanie comiesięcznej konserwacji pomostów dla osób niepełnosprawnych (w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień 2018) znajdujących się w Komisariacie Policji w Makowie Podhalańskim przy ul. Kolejowej 8 oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach przy ul. Wolności 2.

Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania - styczeń, luty, marzec, kwiecień 2018.
Termin składania ofert - do 05.01.2018 r. godz. 12:00.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail pawel.piotrowski@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto,po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
Gwarancja na wykonane roboty: -.
Osoba do kontaktu: Paweł Piotrowski KWP nr tel. (12) 61-54-920.