227.AG.2018

Nr referencyjny: 
227.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-09-07 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Naprawa centrali wentylacyjnej VBW CLIMA Enginering SPS-2-L-2500/1100 obsługującej Komendę Powiatową Policji w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 56
Opis przedmiotu zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

 

Informacje ogólne:

1. Ofertę należy przesłać do dnia: 07.09.2018 r. do godz. 12-tej:

w sposób: e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Opis przedmiotu zamówienia: Naprawa centrali wentylacyjnej VBW CLIMA Enginering SPS-2-L-2500/1100 obsługującej Komendę Powiatową Policji w Gorlicach przy ul.11-Listopada 56 – po przez wymianę zaworu trójdrogowego z siłownikiem oraz zaworu odcinającego i odpowietrznika.

Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

 1. Wymagane warunki serwisu i gwarancji: na wykonane prace montażowe 12 miesięcy gwarancji.
 2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 3. Inne: Do wystawienia faktury upoważnia protokół uruchomienia podpisany przez pracownika KPP Gorlice.

 

Informacje dot. danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Naprawa centrali VBW  227.AG.2018

 • • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
  do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
 • • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
 • • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • • posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

 osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 • • nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do dnia 21-go września 2018

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Gorlice ul.11-go Listopada 56

Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena za całe zlecenie.

 

Załączniki: załącznik nr 1