349.AG.2018

Nr referencyjny: 
349.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-12-24 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Naprawa uszkodzonego klimatyzatora MDV poprzez wymianę sprężarki, wykonanie próby szczelności, uzupełnienie czynnika. Klimatyzator obsługuje pomieszczenie serwerowni w Komisariacie Policji w Makowie Podhalańskim przy ul. Kolejowej 8
Opis przedmiotu zamówienia: 

Informacje ogólne: Naprawa uszkodzonego klimatyzatora MDV MOB31-12HFN1-QRD0GW o mocy 3,5 k W należy wykonać wymianę sprężarki, wykonanie próby szczelności, uzupełnienie czynnika. Klimatyzator obsługuje pomieszczenie serwerowni w Komisariacie Policji w Makowie Podhalańskim przy ul. Kolejowej 8
I.
1. Ofertę należy przesłać do dnia: 24.12.2018 r. do godz. 12-tej:
w sposób: e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Opis przedmiotu zamówienia:
Klimatyzator MDV MOBA3012HFN8-QRD0GWjednostka zewnętrzna 3 metry nad ziemią. Długość linii freonowej do 7mb, odprowadzenie skroplin grawitacyjne, czynnik R-410A.

II. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Wymagane warunki serwisu i gwarancji: na wykonane prace montażowe 12 miesięcy gwarancji,
2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
3. Inne: Do wystawienia faktury upoważnia protokół uruchomienia podpisany przez pracownika KPP Sucha Beskidzka.

IV. Informacje dot. danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: naprawa klimatyzatora 349.AG.2018
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do dnia 11-go stycznia 2018


MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maków Podhalański ul. Kolejowa 8

V. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena za całe zlecenie.

Załączniki: załącznik nr 1