353.AG.2018

Nr referencyjny: 
353.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-01-04 13:00
Przedmiot zamówienia: 
Badania i pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Bochni
Opis przedmiotu zamówienia: 


I. Informacje ogólne:
1. Ofertę należy przesłać do dnia: 04.01.2019r do godz. 13-tej:
w sposób: e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Badania i pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych w budynku warsztatowo-magazynowym w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni
Rodzaj badań i pomiarów:
- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania, około
132 pkt. pomiarowe,
- badanie stanu i pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych; około 66 obwodów, (w tym 3 obw.
3- trójfazowe),
- badania i pomiary instalacji odgromowej, 4 złącza kontrolno pomiarowe,


III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Wymagane warunki serwisu i gwarancji: -------
2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
3. Inne:
- do wystawienia faktury upoważnia protokół odbioru prac podpisany przez uprawnionego pracownika Komendy Powiatowej Policji w Bochni,


IV. Informacje dot. danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Badania i pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Bochni”, nr sprawy 353 .AG.2018.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
- Komenda Powiatowa Policji w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 39

Telefony kontaktowe w sprawie pomiarów :
- Komenda Powiatowa Policji w Bochni: 14 61 52 234
- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: 12 615 49 12

V. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena.

VI. Załączniki:
- załącznik nr 1