357.AG.2018

Nr referencyjny: 
357.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-01-08 11:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa i wymiana części w kotłach gazowych w obiektach Komendy Powiatowej Policji w Brzesku
Opis przedmiotu zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

I. Informacje ogólne:
1. Ofertę należy przesłać do dnia: 08.01.2019r. do godz. 11-tej:
w sposób: e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. „Dostawa i wymiana części w kotłach gazowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Brzesku - typ kotłów: Buderus GE 515-240, o mocy 240 kW i nr: 05208035-01-000871 oraz 05208035-01-000869
- moduł automatyki sterowniczej pogodowej oraz kaskady kotłów,
- automat palnika w kotle nr 1; typ palnika MAN GZ 2.2N 105-350 kW, nr 70910020043.

2. „Dostawa i wymiana części w kotle gazowym w budynku Posterunku Policji w Szczurowej – typ kotła
Vaillant VU PL 242/2-5 R3, nr 04003063480010052392, o mocy 24 kW
- naczynie przeponowe,
- naprawa ewentualnie wymiana płyty głównej ze względu na brak możliwości regulacji temperatury za
pomocą pokręteł.

Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:
1. Wymagane warunki serwisu i gwarancji: 12 miesięczna gwarancja na wykonane prace serwisowe a na dostarczone części gwarancja producenta,
2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
3. Inne:
- do wystawienia faktury upoważnia protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez uprawnionego pracownika Komendy Powiatowej Policji w Brzesku,

IV. Informacje dot. danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Dostawa i wymiana części w kotłach gazowych w obiektach Komendy Powiatowej Policji w Brzesku”,
nr sprawy 357.AG.2018.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- do 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, ul. Szczepanowska 53, 32-800 Brzesko
- Posterunek Policji w Szczurowej, ul. Rynek 3a, 32-820 Szczurowa


Telefony kontaktowe w sprawie pomiarów :
- Komenda Powiatowa Policji w Brzesku: 14 662 62 35
- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: 12 61 54 912

V. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena.

VI. Załączniki:
- załącznik nr 1