58.AG.2017

Nr referencyjny: 
58.AG.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-09-15 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Targowej 1
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Targowej 1 do dnia 27.10.2017 r.
Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania - do dnia 27.10.2017 r. dokumentację należy dostarczyć do KPP w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 13.
Termin składania ofert - 15.09.2017 r. do godz. 12.00.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze przedmiotu wykonanego zamówienia.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.

Osoby do kontaktu:
Paweł Piotrowski KWP nr tel. (12) 61-54-920,
Justyna Kowalczyk KPP Wadowice nr tel. (33) 872-92-08.