60.AG.2017

Nr referencyjny: 
60.AG.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-09-15 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 13
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej budynku Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach  do dnia 27.10.2017 r.
Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania  - do dnia 27.10.2017 dokumentację należy dostarczyć do KPP w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 13
Termin składania ofert – do 15.09.2017 r. godz. 1200.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi zał. nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.

Osoba do kontaktu: Paweł Piotrowski KWP nr tel. (12) 61-54-920,
                             Justyna Kowalczyk KPP Wadowice nr tel. (33) 872-92-08.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.