62.AG.2017

Nr referencyjny: 
62.AG.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-09-14 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie dostawy i montażu klimatyzatora typu Split o mocy 3,5 kW w pomieszczeniu biurowym na IV piętrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek C
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest wykonanie  dostawy  i  montażu  klimatyzatora  typu  Split  o  mocy  3,5  kW  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 bud C IV piętro.
Kryterium wyboru oferty będzie cena urządzenia wraz z montażem oraz usługa gwarancyjna.
Termin realizacji zadania  - pięć dni od momentu otrzymania zlecenia.
Termin składania ofert – do 14.09.2017 r. godz. 1200.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633 A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi zał. nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy.
Osoba do kontaktu: Paweł Piotrowski  nr tel. (12) 61-54-920.