63.AG.2017

Nr referencyjny: 
63.AG.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-09-15 15:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie i montaż dwojga drzwi aluminiowych w budynkach administracyjnych Komendy Powiatowej Policji w Brzesku
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest wykonanie i montaż dwojga drzwi aluminiowych w następujących lokalizacjach:
- Rewir Dzielnicowych KPP Brzesko ul. Mickiewicza 15: Demontaż istniejącej kraty. Montaż w to miejsce drzwi aluminiowych z samozamykaczem i blokadą (elektrozaczep gałka-klamka), przeszklonych z elektronicznym zamkiem szyfrowym, oddzielające strefę biurową od poczekalni. Otwór w świetle ok. 1,27 x 2,20 m.
- Budynek administracyjny KPP Brzesko ul. Szczepanowska 53: Demontaż istniejącej kraty. Montaż w to miejsce przeszklonych, drzwi aluminiowych z witryną z samozamykaczem i blokadą (elektrozaczep gałka-gałka), z nawiewnikiem hygrosterowanym, oddzielające wejście główne od strefy bezpieczeństwa. Otwór w świetle ok. 2,80 x 3,15 m.

Kryterium wyboru oferty będzie cena  wykonania i montażu drzwi.
Termin realizacji zadania - 31.10.2017 r.
Termin składania ofert - do 15.09.2017 r., do godz. 1500

Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków, pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.

Wzór oferty stanowi zał. nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest związany oferta przez 30 dni od daty jej złożenia.
Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy.
Zamawiający wymaga zawarcia umowy na wykonanie zadania.

W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Dorotą Małek z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, tel. (14) 66-26-235,  w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji z p. Andrzejem Szynalem z KWP w Krakowie, nr tel. (12) 61-54-918.