68.AG.2017

Nr referencyjny: 
68.AG.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-09-20 15:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie robót remontowych w budynkach administracyjnych Komendy Powiatowej Policji w Brzesku
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest wykonanie robót remontowych w niżej wymienionym zakresie i lokalizacjach:
1. Rewir Dzielnicowych KPP Brzesko ul. Mickiewicza 15:
- przygotowanie podłoża (usunięcie starych płytek z PCV), wyrównanie podłoża korytarza i ułożenie ok. 51 m2 płytek gresowych i ok. 68 mb. cokołu (materiał inwestora płytki gres techniczny),
- oczyszczenie, uszczelnienie, zaszpachlowanie, lakierowanie drzwi wejściowych (wraz montażem: nowego zestawu klamki z zamkiem i samozamykacza) do RD,
- skucie starych płytek pomieszczeniu toalety, wyburzenie ścianki z cegły 1,70 m2, wyrównanie podłoża i ułożenie nowych płytek (ok. 16 m2 glazura i ok. 6 m2 terakota, materiał inwestora: glazura i terakota), montaż umywalki i zestawu WC kompakt (materiał inwestora).
2. Budynek administracyjny KPP Brzesko ul. Szczepanowska 53:
- gruntowanie i szpachlowanie 100 m2 ścian w pomieszaniu biurowym.

Kryterium wyboru oferty będzie cena  wykonania robót remontowych.
Termin realizacji zadania - 31.10.2017 r.
Termin składania ofert - do 20.09.2017 r., do godz. 1500
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków, pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy.
Zamawiający wymaga zawarcia umowy na wykonanie zadania.
W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Dorotą Małek z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, tel. (14) 66-26-235,  w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji z p. Andrzejem Szynalem z KWP w Krakowie, nr tel. (12) 61-54-918.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.