69.AG.2017

Nr referencyjny: 
69.AG.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-09-20 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach KPP Gorlice
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej obiektach służbowych KPP Gorlice.
Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania  - do dnia 18.11.2017r. należy dostarczyć kompletne protokoły z pomiarów.
Termin składania ofert – do 20.09.2017 r. godz. 1200.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633 A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest związany oferta przez 30 dni od daty jej złożenia.
Gwarancja na wykonane roboty 12 miesięcy.
Osoba do kontaktu: Paweł Piotrowski  nr tel. (12) 61-54-920.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.