9.AG.2018

Nr referencyjny: 
9.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-02-02 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie montażu klimatyzatora MIDEA 2014 rok produkcji pochodzący z demontażu. Miejsce montażu Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek 23 - montaż na parterze. Lina freonowa do 5mb, odprowadzenie skroplin grawitacyjne 6m, zasilanie 25 mb w korytku + montaż wyłącznika nadmiarowo prądowego z obudową w rozdzielni. Czynnik chłodniczy R410A.
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem oferty jest wykonanie montażu klimatyzatora MIDEA 2014 rok produkcji pochodzący z demontażu. Miejsce montażu Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek 23 - montaż na parterze. Lina freonowa do 5mb, odprowadzenie skroplin grawitacyjne 6m, zasilanie 25 mb w korytku + momtaż wyłącznika nadmiarowo prądowego z obudową w rozdzielni. Czynnik chłodniczy R410A. 

Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Termin realizacji zadania - luty 2018.
Termin składania ofert - do 02.02.2018 r. godz. 12:00.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks nr (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail: pawel.piotrowski@malopolska.policja.gov.pl.
Wzór oferty stanowi zał. nr 1.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, po wcześniejszym protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia. 
Gwarancja na wykonane roboty 6 miesięcy.
Osoba do kontaktu: Paweł Piotrowski KWP tel. (12) 61-54-920. 

Załączniki: 
29-01-2018
14-02-2018