AH/1930/7/2017/MS/PF

Nr referencyjny: 
AH/1930/7/2017/MS/PF
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-01-05 14:00
Przedmiot zamówienia: 
Wstępne, okresowe i kontrolne badania profilaktyczne osób wykonujących prace podwodne oraz badania okresowe na stanowisku policjanta (do pracy na lądzie) zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Opis przedmiotu zamówienia: 

Wstępne, okresowe i kontrolne badania profilaktyczne osób wykonujących prace podwodne oraz badania okresowe na stanowisku policjanta (do pracy na lądzie) zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

  1. Realizacja zamówienia będzie realizowana na podstawie umowy.
  2. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem następujących warunków:

1)    Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań profilaktycznych osób wykonujących prace podwodne oraz przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań okresowych na stanowisku policjanta (do pracy na lądzie).

2)    Osoby wykonujące zadania, o których mowa w ust. 1 muszą spełniać wymagania określone odpowiednio w :

-           Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 roku w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 199 poz. 1440 z późn. zm),

-           Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1184 t.j.)

3)    Wykonawca musi dysponować personelem medycznym posiadającym odpowiednią wiedzę i kwalifikacje pozwalające na samodzielne wykonywanie czynności będących przedmiotem umowy, a usługi świadczone przez personel medyczny mają być wykonywane z należytą starannością, w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej, przy respektowaniu praw pacjenta.

4)    Zakres badań określa rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 roku
w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 199 poz. 1440 z późn. zm), ustawa z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1389 j.t.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wykonywania prac podwodnych
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 138 poz. 1468 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie badań okresowych
i kontrolnych policjantów (Dz.U.2017.110).

5)    W przypadku, gdy osoba skierowana na badanie posiada aktualne wyniki  badań laboratoryjnych/i lub specjalistycznych, które są niezbędne do wydania orzeczenia, Wykonawca nie powiela tych badań, chyba, że lekarz służby medycyny pracy zdecyduje inaczej.

6)    Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia będzie siedziba Wykonawcy i/lub siedziba jego podwykonawców.

7)    Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnych kwot za wykonane usługi medyczne
w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy, przy czym za termin zapłaty przyjmuje się obciążenie przez bank rachunku Zamawiającego.

8)    Faktura niespełniająca wymogów formalnych, zawierająca błędy rachunkowe lub merytoryczne, zostanie zwrócona do Wykonawcy. Termin zapłaty, o którym mowa
w pkt 6, liczony będzie od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury lub faktury korygującej.

9)    Zamawiający wymaga zawarcia umowy z mocą obowiązywania od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. lecz nie dłużej niż do wykorzystania wartości zawartej umowy.

10)Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wartości umowy w razie zmniejszenia faktycznie wykonanej ilości świadczeń przez Wykonawcę, przy czym Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

11)Ceny za usługi określone w załączniku nr 1 nie podlegają zmianie do dnia 31.12.2019 roku bez względu na ewentualny wzrost kosztów ponoszonych przy realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę.

12)Badania specjalistyczne lub badania laboratoryjne nie ujęte w formularzu cenowym zostaną rozliczone po cenie nie wyższej niż w cenniku świadczeń medycznych Wykonawcy obowiązującym  na dzień badania.

13)W przypadku wyszczególnienia w fakturze dodatkowych konsultacji i badań niezbędnych do wydania orzeczenia przez lekarza (nie ujętych w załączniku nr 1), Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu wraz z pierwszą fakturą, w której ujęto takie konsultacje
i badania, obowiązującej wersji cennika lub wyciągu z tego cennika.

14)W razie zmiany cennika, o którym mowa w pkt 12 Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego. Cennik lub jego wyciąg może zostać dołączony do faktury lub przesłany pocztą na adres: Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

3. Okres związania ofertą: 30 dni.

 

Załączniki: