ZPU.110.2017

Nr referencyjny: 
ZPU.110.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-09-13 11:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa ustników do alkotestu Draeger 7510
Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa ustników w ilosci 33 700 szt. do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dedykowanych do alkotestu Draeger 7510 (typ zakładany z boku) dla komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Szczegółowy opis oraz ilości asortymentu przedstawiono  poniżej:
Ustniki zakładane z boku do alkotestu Draeger 7510:
    atest dopuszczenia do użytku przez Państwowy Zakład Higieny wraz z odpowiednim numerem i datą atestu,
    muszą być zapakowane pojedynczo i posiadać na opakowaniu nazwę i typ ustnika oraz informację „jednorazowy” a także zaznaczone miejsce otwarcia na opakowaniu,
    muszą być wykonane z polietylenu,
    muszą posiadać nazwę producenta na opakowaniu,
    muszą posiadać zawór zwrotny.

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem następujących warunków:
1.    Termin realizacji – do 7 dni kalendarzowych od daty wysłania zamówienia.
2.    Miejsce realizacji – dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt
do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109.
3.    Wymagane warunki gwarancji – 12 miesięcy od daty dostawy.
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zamówienia w stosunku do ilości podanej w ofercie.
5.    Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.

Załączniki: