ZP.122.2019

Nr referencyjny: 
ZP.122.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-10-25 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Remont pomieszczeń sanitariatów w bud. A i w bud. nr 15 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont pomieszczeń sanitariatów w budynku nr 15 i ”A” KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 obejmujący wykonanie robót budowlano-remontowych, instalacji wod.-kan i elektrycznej.
2.    Zakres zamówienia obejmuje:
Zadanie I. Remont sanitariatów pomieszczeń Referatu Konwojowego w budynku nr 15 – w osi 4÷5, w tym :
    wykonanie sufitów podwieszonych
    wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej
    przebudowę sanitariatów z dostosowaniem ich do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych i białej armatury
    remont i wymianę posadzek
    remont i malowanie tynków wewnętrznych
    wymianę instalacji C.O. wraz z grzejnikami
    wymiana instalacji wod-kan
    wymiana instalacji elektrycznej w części budynku zajmowanej przez Wydział Konwojowy w osi 4 - 5
    rozbudowę wentylacji grawitacyjnej (o wspomaganie mechaniczne wywiewu) w obiekcie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
    poszerzenie otworów drzwiowych do wymiarów zgodnych z obowiązującymi przepisami
    wywóz gruzu wraz z utylizacją

Zadanie II. Remont węzła sanitarnego w przyziemiu bud. A (przy strzelnicy) KWP, w tym:
 W sanitariacie :
1)    roboty rozbiórkowe : dotyczy istniejących ścianek działowych, okładzin ściennych i częściowo podłogowych ( lastrico), urządzeń sanitarnych, instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej wraz z osprzętem, demontaż grzejników radiatorowych, poszerzenia otworów drzwiowych
2)    roboty ogólnobudowlane:
    wykonanie nowych ścianek działowych, okładzin ścian i obudów z płyt gips.-kart.
    wykonanie ścianek systemowych aluminiowych w kolorze białym z drzwiami do kabin z zamkami typu
łazienkowego, drzwi aluminiowych z samozamykaczami, kratkami nawiewnymi ( wejściowych i do
przedsionka ),
    wykonanie izolacji z płynnej foli i taśmy, wykonanie nowej wylewki cementowej,
    wykonanie tynków ścian, wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych z płytek
średniowymiarowych , kolor płytek jasny na wysokość 2,00 m,
    wykonanie blatu pod wpuszczaną umywalkę wraz z obłożeniem blatu płytkami,
    wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego z płyt z włókien mineralnych 60 x 60,
    malowanie emulsyjne ścian powyżej okładziny z płytek w w sanitariatach oraz ściany części korytarza
wraz z sufitem tej części korytarza ( część korytarza długości 6,40 m)
3)    roboty instalacyjne w zakresie: instalacji wodnej, kanalizacyjnej wraz z białym montażem i elektrycznej wraz z osprzętem, wymiana grzejników i części instalacji c.o.

 W prysznicach:
1)    roboty rozbiórkowe : dotyczy poszerzenia otworu drzwiowego ( wejście z korytarza), rozbiórki ścianek działowych ( kabiny), skucia płytek ściennych, urządzeń sanitarnych, instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej wraz z osprzętem, demontaż grzejników radiatorowych,
2)    roboty ogólnobudowlane:
    wykonanie drzwi aluminiowych wejściowych z samozamykaczem i kratką nawiewną oraz ścianek
działowych alumin. ( kabina wc i prysznicowe)
    wykonanie izolacji z płynnej foli i taśmy, wykonanie nowej wylewki cementowej,
    wykonanie tynków ścian, wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych z płytek
średniowymiarowych , kolor płytek jasny na wysokość 2,00 m,
    wykonanie blatu pod wpuszczaną umywalkę wraz z obłożeniem blatu płytkami,
    wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego z płyt z włókien mineralnych 60 x 60,
    malowanie emulsyjne ścian powyżej okładziny z płytek , emulsyjne malowanie ściany części korytarza
wraz z sufitem tej części korytarza (część korytarza długości 6,40 m).
3)    roboty instalacyjne w zakresie: instalacji wodnej, kanalizacyjnej wraz z białym montażem i elektrycznej wraz z osprzętem, wymiana grzejników i części instalacji c.o.
3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 10 do SIWZ.
4.    Przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
5.    Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
6.    Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7.    W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.
8.    Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
9.    Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ.
10.    Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace w ramach działań Wykonawcy lub podwykonawcy, z podaniem następujących danych (imię i nazwisko, pesel) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac (z podaniem nr rejestracyjnych). Wymóg powyższy wynika z faktu, że prace mają być realizowane na czynnym obiekcie policji, do którego niektórych części dostęp mogą mieć tylko osoby wcześniej ustalone. W przypadku potrzeby wykonywania prac przez nowe (dodatkowe) osoby, Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, dokonując stosownej aktualizacji listy osób
11. Wymagany termin realizacji umowy:
    Zadanie I – remont sanitariatów pomieszczeń Referatu Konwojowego w bud. Nr 15, w terminie do 45 dni od daty zwarcia umowy
    Zadanie II – remont węzła sanitarnego w przyziemiu bud. A (przy strzelnicy), w terminie do 40 dni od daty zwarcia umowy.

 

UWAGA! Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej, poniedziałek 21.10.2019r., godzina 10:00. Zbiórka na recepcji w budynku A.

Załączniki: 
10-10-2019
10-10-2019
10-10-2019
10-10-2019
10-10-2019
10-10-2019