ZP.124.2019

Nr referencyjny: 
ZP.124.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-09-30 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Remont placu parkingowego w KMP Kraków, ul. Siemiradzkiego 24
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni placu parkingowego, ok. 3800m2 (w tym 9 studzienek kanalizacyjnych, 14 kratek odpływowych) i schodów (6 ciągów, w tym podjazd dla niepełnosprawnych) przy siedzibie KMP Kraków, ul. Siemiradzkiego 24. 2. Prace prowadzone będą na działce ewidencyjnej nr 44, obr. 59 Śródmieście w Krakowie. Działka wraz z zabudowaniami zlokalizowana jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1446/M jako układ urbanistyczny oraz zespół zabudowy dawnej dzielnicy miasta Krakowa – „Piasek” oraz w obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994r. 3. Realizacja zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji obejmującej: a) projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i innymi niezbędnymi pozwoleniami na roboty budowlane, b) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na roboty budowalne lub zgłoszenie robót, c) projekty wykonawcze wraz kosztorysem ofertowym, d) inwentaryzację zieleni e) inwentaryzację geodezyjną terenu i uzbrojenia w obszarze planowanych prac remontowych 2) wykonanie remontu nawierzchni placu parkingowego o powierzchni ok. 3800 m2 (w tym 9 studzienek kanalizacyjnych, 14 kratek odpływowych) 3) wykonanie remontu schodów zewnętrznych: 4 stopnie, 3 stopnie z podjazdem dla niepełnosprawnych, 11 stopni, 2 stopnie, podest , 4 stopnie 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej 4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną (mapy do celów projektowych, tyczenie, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, dokumentacja powykonawcza). 5. Na każdym etapie projektowania dokumentacja powinna być uzgadniana z właściwymi wyznaczonymi inspektorami branżowymi Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji. Zamawiający oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Zamawiającego dotyczące funkcjonalności i standardu materiałów. Nie dopuszcza się sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucał swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego. 6. W zakres zamówienia wchodzą również wszelkie niezbędne ekspertyzy, opinie, oświadczenia, zgody, postanowienia i decyzje a także badania, których Zamawiający nie wyszczególnił w SIWZ, a które mogą być konieczne lub wymagane na etapie projektowania lub/ i realizacji robót budowlanych. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 8. Wykonawca jest zobowiązany podczas prac projektowych i budowlanych stosować wszystkie obowiązujące akty prawne i Polskie Normy. Niewyszczególnienie ich przez Zamawiającego w przedmiotowym opracowaniu nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania. Zamawiający wymaga realizacji prac projektowych i budowlanych zgodnych z wiedza techniczną. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. 9. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy. 10. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszego SIWZ. 11. UWAGA! Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp, Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane

Załączniki: 
13-09-2019
13-09-2019
13-09-2019
Słownik CPV: