ZP.125.2019

Nr referencyjny: 
ZP.125.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-10-28 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Przebudowa systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja zadań pn. „Przebudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego obiektu KPP w Krakowie” oraz „Przebudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego obiektu KPP w Miechowie”.
2.    ZADANIE 1: „Przebudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego obiektu KPP w Krakowie”. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie:
1)    Budowa systemu klimatyzacyjnego w 102 pomieszczeniach budynku administracyjno-biurowego KPP w Krakowie;
2)    Wyregulowanie istniejącego systemu wentylacyjnego budynku administracyjno-biurowego KPP w Krakowie (opcjonalnie);
3)    Dostosowanie obiektu KPP w Krakowie do wymagań przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych.

ETAP    ZAKRES    TERMIN REALIZACJI
I    1.    sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku administracyjno-budowlanego, uwzględniającego niezbędny zakres prac z branży sanitarnej i elektrycznej, w tym:
1)    bilans energii elektrycznej zainstalowanych urządzeń w celu określenia wysokości ewentualnej rezerwy mocy przyłączeniowej, rezerwy mocy w rozdzielnicy głównej, rezerwy mocy w rozdzielnicach piętrowych,
2)    porównanie poziomów rezerwy mocy elektrycznej z zapotrzebowaniem na energię elektryczną przewidzianego do budowy systemu klimatyzacyjnego,
3)    zaprojektowanie przebudowy instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym dla zasilenia systemu klimatyzacyjnego. W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej budynku Wykonawca zobowiązany jest pozyskać warunki przyłączenia dla zwiększenia mocy,
4)    zaprojektowanie systemu klimatyzacyjnego, obejmującego sklimatyzowanie pomieszczeń na 3 kondygnacjach budynku administracyjno-biurowego w łącznej ilości 102 pomieszczeń (w tym 2 klatki schodowe). Pomieszczenia przewidziane do sklimatyzowania zostały przedstawione w załącznikach. Należy przewidzieć możliwość indywidualnej regulacji temperatury dla każdego z pomieszczeń z osobna. Wielkość oraz moc urządzeń schładzających należy tak dobrać aby nie została przekroczona dla poszczególnych pomieszczeń wartość wskaźnika WGBGT wyrażonego w stopniach Celsjusza (tj. 28º C dla pracy średnio-ciężkiej) podanego w tabeli 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych (Dz.U. 2018. 1286).
2.    badanie (udokumentowane protokołem z pomiarów) wydajności systemu wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń w odniesieniu do wymaganej wydajności wraz z wytycznymi wskazującymi niezbędny zakres regulacji systemu wentylacyjnego    do 4 tygodni od daty zawarcia umowy
II    3.    przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym dla zasilenia systemu klimatyzacyjnego,
4.    budowę systemu klimatyzacyjnego wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi towarzyszącymi dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi oraz innych wymaganych (systemem klimatyzacji planuje się objąć pomieszczenia na 3 kondygnacjach w łącznej ilości 102 pomieszczeń),
5.    wykonanie dokumentacji powykonawczej.    do 10 tygodni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu wykonawczego, lecz nie później niż do dnia 16.03.2020 r.
III
(prawo opcji)    6.    Dokonanie przeregulowania istniejącego systemu wentylacyjnego, dostosowującego wydajność wentylacji systemu dla poszczególnych pomieszczeń do wymaganej wydajności zgodnie z przepisami (udokumentowane protokołem z pomiarów). Realizacja prac opcjonalnych będzie uzależniona od odrębnej decyzji Zamawiającego. Brak zlecenia prac opcjonalnych przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do dochodzenia roszeń przez Wykonawcę.
Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający może zlecić do wykonania roboty wymienione w pkt 6), a decyzję o ewentualnym wykonaniu prac podejmie w terminie do 15.02.2020r. Brak zlecenia prac opcjonalnych przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do dochodzenia roszeń przez Wykonawcę.    do 4 tygodni od daty zlecenia przez Zamawiającego dokonania przeregulowania


3.    ZADANIE 2: „Przebudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego obiektu KPP w Miechowie”. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie:
1)    Budowa systemu klimatyzacyjnego w 53 pomieszczeniach budynku administracyjno-biurowego KPP w Miechowie;
2)    Wyregulowanie istniejącego systemu wentylacyjnego budynku administracyjno-biurowego KPP w Miechowie;
3)    Dostosowanie istniejącego systemu wentylacyjnego budynku administracyjno-biurowego KPP w Miechowie;
4)    Dostosowanie obiektu KPP w Miechowie do wymagań przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych.

ETAP    ZAKRES    TERMIN REALIZACJI
I    1.    sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku administracyjno-budowlanego, uwzględniającego niezbędny zakres prac z branży sanitarnej i elektrycznej, w tym:
1)    bilans energii elektrycznej zainstalowanych urządzeń w celu określenia wysokości ewentualnej rezerwy mocy przyłączeniowej, rezerwy mocy w rozdzielnicy głównej, rezerwy mocy w rozdzielnicach piętrowych,
2)    porównanie poziomów rezerwy mocy elektrycznej z zapotrzebowaniem na energię elektryczną przewidzianego do budowy systemu klimatyzacyjnego,
3)    zaprojektowanie przebudowy instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym dla zasilenia systemu klimatyzacyjnego. W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej budynku Wykonawca zobowiązany jest pozyskać warunki przyłączenia dla zwiększenia mocy,
4)    zaprojektowanie systemu klimatyzacyjnego, obejmującego sklimatyzowanie pomieszczeń na 2 kondygnacjach budynku administracyjno-biurowego w łącznej ilości 53 pomieszczeń. Pomieszczenia przewidziane do sklimatyzowania zostały przedstawione w załącznikach. Należy przewidzieć możliwość indywidualnej regulacji temperatury dla każdego z pomieszczeń z osobna. Wielkość oraz moc urządzeń schładzających należy tak dobrać aby nie została przekroczona dla poszczególnych pomieszczeń wartość wskaźnika WGBGT wyrażonego w stopniach Celsjusza (tj. 28o C dla pracy średnio- ciężkiej) podanego w tabeli 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych (Dz.U. 2018. 1286).
2.    badanie (udokumentowane protokołem z pomiarów) wydajności systemu wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń w odniesieniu do wymaganej wydajności wraz z wytycznymi wskazującymi niezbędny zakres regulacji systemu wentylacyjnego,
3.    Dokonanie przeregulowania istniejącego systemu wentylacyjnego, dostosowującego wydajność wentylacji systemu dla poszczególnych pomieszczeń do wymaganej wydajności zgodnie z przepisami (udokumentowane protokołem z pomiarów),    do 4 tygodni od daty zawarcia umowy
II    4.    dostosowanie istniejącego systemu wentylacyjnego obiektu w zakresie:
1)    zamontowania kierownicy czerpni i wyrzutni powietrza w każdej z istniejących central,
2)    przedłużenia instalacji odpowietrzającej pion kanalizacyjny, odsuwającego wylot instalacji odpowietrzającej od czerpni powietrza central wentylacyjnych,
3)    zmiany lokalizacji sterownika temperatury i siły nawiewu centrali głównej,
4)    dołożenia dodatkowego czujnika temperatury podsystemu wstępnego schładzania przy centralach wentylacyjnych,
5.    przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym dla zasilenia systemu klimatyzacyjnego,
6.    budowę systemu klimatyzacyjnego wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi towarzyszącymi dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi oraz innych wymaganych (systemem klimatyzacji planuje się objąć pomieszczenia na 2 kondygnacjach w łącznej ilości 53 pomieszczeń,
7.    wykonanie dokumentacji powykonawczej.    do 10 tygodni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu wykonawczego, lecz nie później niż do dnia 16.03.2020 r.
4.    Na każdym etapie projektowania dokumentacja powinna być uzgadniana z właściwymi wyznaczonymi inspektorami branżowymi Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie.
5.    Projekt wykonawczy należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej: 1 komplet oraz w wersji elektronicznej w zapisie oryginalnym, umożliwiającym przetwarzanie odpowiednio w programach WINWORD, AUTOCAD oraz w plikach pdf na płycie CD z podziałem na branże;
6.    Dokumentację związaną z badaniami i przeregulowaniem systemu wentylacyjnego: należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej: 3 komplety badań (udokumentowane protokołem z pomiarów) wydajności systemu wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń w odniesieniu do wymaganej wydajności wraz z wytycznymi wskazującymi niezbędny zakres regulacji systemu wentylacyjnego oraz 3 komplety badań wydajności systemu (po regulacji).
7.    Dokumentację projektową powykonawczą należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie robót).
8.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ (dla każdego z zadań oddzielnie).
9.    Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy.
10. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszego SIWZ

PFU - zał. Nr 11 do SIWZ dostępny jest dla każdego z zadań oddzielnie pod adresem: https://secure.malopolska.policja.gov.pl/index.php/s/3z59mQwwZ42lyi5

 

 

Zamawiający wyraża zgodę na odbycie wizji lokalnej. Termin wizji ustala się odpowiednio:

 

- dla obiektu KPP w Krakowie ul. Łokietka 205 na dzień 22.10.2019 r. (wtorek) – zbiórka godz. 10.00 na portierni,

- dla obiektu KPP w Miechowie ul. B. Prusa 3 na dzień 23.10.2019 (środa) – zbiórka godz. 10.00 na portierni.

Załączniki: 
10-10-2019
10-10-2019
17-10-2019
21-10-2019
23-10-2019
25-10-2019