ZP.13.2017

Nr referencyjny: 
ZP.13.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-07-11 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Remont dachu w jednostce pomocniczej I Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Pędzichów 5
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont dachu w jednostce pomocniczej I Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 .
Zamówienie obejmuje m.in. następujący zakres:
Wymiana pokrycia dachu z papy na lepiku na blachę tytanowo-cynkową w kolorze naturalnym grafitowym (ANTHRA ZINC ) grubości 0,7mm, montaż membrany separacyjnej VENTIA METAL, wymiana deskowania na płyty OSB gr. 2,5cm, montaż kontrłat, montaż folii, wymiana obróbek blacharskich na blachę tytanowo-cynkowa w kolorze grafitowym (ANTHRA ZINC) gr. 0,65 mm, montaż barier śniegowych, ław i stopni kominiarskich, wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, remont kominów oraz wymiana niektórych (uszkodzonych) elementów więźby dachowej, impregnacja całej więźby dachowej preparatem ogniochronnym, pleśniobójczym i grzybobójczym, wymiana instalacji odgromowej w zakresie niezbędnym w związku z prowadzonym remontem – wymiana obejmuje uchwyty i zwody poziome, które należy połączyć z istniejącymi zwodami pionowymi (na czas prowadzenia remontu uziemić maszt antenowy osobnym prętem fi 8mm), wykonanie pomiarów kontrolnych powykonawczych, sporządzenie protokołów i dokumentów powykonawczych dla instalacji odgromowej.
Warstwy pokrycia istniejące:
    4x papa na lepiku
    deskowanie 2,5cm
    krokwie istniejące 12/14cm

Warstwy pokrycia nowe:
    blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm
    membrana separacyjna VENTIA METAL
    płyta OSB 2,5cm
    kontrłaty 2,5cm x 12cm
    folia
    krokwie istniejące 12/14 cm

UWAGA:
1.    Wszystkie zanikające prace i zakończenie remontu należy zgłosić do odbioru do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie 7 dni przez odbiorem.
2.    Prace remontowe prowadzone będą w czynnym Komisariacie Policji.
3.    Brak możliwości składowania materiałów rozbiórkowych i materiałów budowlanych przy budynku.
4.    Przed rozpoczęciem robót remontowych Wykonawca musi wykonać projekt organizacji ruchu ze wszystkimi uzgodnieniami. Projekt ten powinien powstać przy udziale odpowiednich służb KWP w Krakowie. Wykonawca musi wykonać harmonogram robót, potrzebny do zatwierdzenia w ZIKIT projektu zmiany organizacji ruchu (dotyczy określenia dni, podczas których będzie wprowadzana zmiana organizacji ruchu).
Koszt zmiany organizacji ruchu wraz z projektem oraz opłatę za zajęcie chodnika i pasa drogowego ponosi w całości Wykonawca.
5.    Na czas remontu maszt antenowy uziemić prętem o średnicy 8mm.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania materiałów, urządzeń równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem „OFERTA” przedstawić oferowane materiały, urządzenia lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa – załącznik 9 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 10 do SIWZ.
3.    Przedmiar robót (załącznik 11 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
4.    Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót (jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta).
5.    Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszego SIWZ

Załączniki: 
26-06-2017
26-06-2017
26-06-2017
26-06-2017
26-06-2017