ZP.137.2019

Nr referencyjny: 
ZP.137.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-10-18 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie specjalistycznej zabudowy samochodów typu kombivan i furgon
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznej zabudowy 5 szt. pojazdów specjalnych typu kombivan, kategorii N1, przystosowanego do przewozu 4 osób oraz ładunku, oraz 1 szt. pojazdu specjalnego typu furgon, kategorii M1, przystosowanego do przewozu 9 osób oraz ładunku, przeznaczonych do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.
  2. Wykonawca w ramach umowy dokona modyfikacji:

            1)       5 szt. pojazdów Zamawiającego marki: Volkswagen Caddy 2KN, wariat: BBCZCBX0, silnik 1,4 TSI o mocy 90 kW,                              kategorii N1, wersja 5 osobowa (przykładowy nr VIN: WV1ZZZ2KZKX082609).

            2)       1 szt. pojazdu marki: Volkswagen Caravelle 7HC, silnik 2,0 TDI o mocy 110 kW, kategorii M1, wersja 9 osobowa                                (przykładowy nr VIN: WV2ZZZ7HZKH095416).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wszelkie wymagania dotyczące wykonywanej zabudowy zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

4. UWAGA!  Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte jest wyposażenie furgonu Volkswagen Caravelle, na które składa się, zgodnie z wymaganiami rozdziału 1.4.7 Specyfikacji technicznej:

1)    Ogrzewanie postojowe

2)    Hak holowniczy

3)    Lodówka samochodowa

O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.

5. Wykonawca odbierze pojazdy z magazynu Zamawiającego w Krakowie, ul. Mogilska 109, a po wykonaniu  umowy dostarczy z powrotem na własny koszt.

6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na modyfikowane pojazdy zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 2 SIWZ (Specyfikacja techniczna).

7. Naprawy w ramach gwarancji realizowane będą bez dodatkowych kosztów w miejscu użytkowania pojazdu. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania naprawy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

8. Do wydanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

1)    książkę gwarancyjną zabudowy,

2)    wykaz wyposażenia,

3)    instrukcję obsługi elementów zabudowy pojazdu i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

-        konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,

-        bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.,

4)    dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, dokumenty określone w specyfikacji technicznej,

5)    dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów

9. Wykonawca dokona oznakowania dostarczonego pojazdu z dwóch zewnętrznych jego stron nalepkami o wymiarach 200 x 300 mm oraz w jednym miejscu w jego wnętrzu nalepką o wymiarach 26 x 37 mm, według wytycznych znajdujących się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/warunki-wsparcia-finansowego/zasady-promocji/ w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

Załączniki: 
Słownik CPV: