ZP.2.2018

Nr referencyjny: 
ZP.2.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-02-05 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu budynków Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, murów oporowych oraz infrastruktury technicznej, w tym:
1)       Przygotowanie terenu, rozbiórka istniejącego budynku (ok. 82 m3), nawierzchni utwardzonych, zjazdu, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, odcinka sieci wodociągowej, odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej, odcinków instalacji wodociągowej i elektrycznej oraz przyłączenie obiektów do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej;
2)       Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej;
3)       Roboty budowlane budynku głównego o kubaturze 16.112m3 wraz z masztem antenowym o wysokości 15m;
4)       Roboty budowlane budynku szkoleniowo – garażowo – gospodarczego o kubaturze 5.319m3;
5)       Roboty instalacyjne budowy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, instalacji hydrantowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji wentylacji i klimatyzacji;
6)       Roboty instalacyjne budowy instalacji elektrycznej w tym niskoprądowej;
7)       Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego;
8)       Roboty drogowe i zagospodarowania terenu, w tym zjazd, drogi wewnętrzne, parking, ogrodzenie, pylon informacyjny, maszty flagowe, fundament jednostek zewnętrznych klimatyzacyjnych;
9)       Roboty odcinka sieci kanalizacji deszczowej, odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.
2.     W zakresie zamówienia jest także opracowanie przez Wykonawcę harmonogramu usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną i uzgodnienie go z TAURON Dystrybucja S.A. Harmonogram musi uwzględniać minimalizację czasu wyłączeń sieci elektroenergetycznej zarówno nN jak i SN.
3.     Wykonawca poniesie koszty i opłaty dla wymaganych odpłatnych wyłączeń odpowiednich urządzeń energetycznych oraz uzgodni nadzór służb energetycznych.
4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 12 do SIWZ.
5.    Przedmiar robót (załącznik 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
6.    Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
7.    Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8.    W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta.
9.    Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy.
10.    Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do SIWZ


 

 

Załączniki: 
17-01-2018
17-01-2018
17-01-2018
17-01-2018
17-01-2018
17-01-2018
17-01-2018
17-01-2018
17-01-2018
17-01-2018
17-01-2018
31-01-2018
01-02-2018
Słownik CPV: