ZP.46.2019

Nr referencyjny: 
ZP.46.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-05-06 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wymiana pokryć dachowych i malowanie pomieszczeń KWP w Krakowie
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest:
    Zad. 1. Wymiana pokrycia dachowego dobudówki do budynku 15, wiaty przy budynku 16 i wiaty 19 a  KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie. Zakres obejmuje m.in. demontaż pokrycia dachu z płyt falistych cementowoazbestowych wraz z ołaceniem,  montaż nowego ołacenia dachu wraz z wykonaniem pokrycia z blachy trapezowej powlekanej, wywóz materiałów z rozbiórki;
    Zad. 2. Malowanie pomieszczeń i wymiana drzwi na VII p. budynku A KWP w Krakowie. Zakres robót obejmuje: malowanie trzech pomieszczeń biurowych, zerwanie w jednym pomieszczeniu  wykładziny podłogowej dywanowej i ułożenie obiektowej wykładziny PCV, zerwanie w jednym pomieszczeniu  paneli podłogowych i ułożenie płytek gresowych, w dwóch pomieszczeniach wymiana drzwi na drzwi antywłamaniowe w kl. RC3 z kontrolą dostępu.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik 11 do SIWZ (tylko zad. 1) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 12 do SIWZ.
3.    Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
4.    Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
5.    Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6.    W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.
7.    Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
8.    Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ.
9.    Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace w ramach działań Wykonawcy lub podwykonawcy, z podaniem następujących danych (imię i nazwisko, pesel) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac (z podaniem nr rejestracyjnych). Wymóg powyższy wynika z faktu, że prace mają być realizowane na czynnym obiekcie policji, do którego niektórych części dostęp mogą mieć tylko osoby wcześniej ustalone. W przypadku potrzeby wykonywania prac przez nowe (dodatkowe) osoby, Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, dokonując stosownej aktualizacji listy osób

Załączniki: 
24-04-2019
24-04-2019
24-04-2019
24-04-2019
24-04-2019
24-04-2019