ZP.47.2019

Nr referencyjny: 
ZP.47.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-06-19 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Remont dachu i elewacji budynku Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu – w zakresie wymiany poszycia i konstrukcji dachu oraz remont elewacji.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1)    Remont elewacji:
    skucie zniszczonych tynków budynku do podłoża nośnego obu elewacji;
    w miejscach zawilgoconych, zasolonych i zazielenionych – położenie tynku renowacyjnego po uprzednim przygotowaniu podłoża;
    uzupełnienie spękań zaprawą do betonu;
    przygotowanie podłoża pod nowy tynk;
    położenie nowego tynku renowacyjnego;
    tynkowanie, malowanie elewacji: tynki renowacyjne mineralne
    tynkowanie, malowanie cokołów, gzymsów oraz elementów okiennych - tynki renowacyjne mineralne na elewacji frontowej malowanie skrzyń metalowych na cokole oraz skrzyni na ścianie;
    remont gzymsów wieńczącego oraz międzystropowego;
    remont cokołów na elewacjach frontowej oraz tylnej;
    czyszczenie i malowanie krat okiennych na elewacji frontowej i tylnej.
    demontaż oraz ponowny montaż lampy oświetlającej od strony posesji;
2)    Remont dachu:
    wymiana pokrycia dachowego z blacho-dachówki na dachówkę karpiówkę ceramiczną
    wykonanie nowych obróbek blacharskich ścian szczytowych oraz kominów, kolor dostosowany do koloru dachówki
    przemurowanie kominów
    wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej wg projektu
    utworzenie nowego wyłazu dachowego
    montaż ław kominiarskich
    wymiana rynien oraz rur spustowych, kolor dostosowany do kolorystyki pokrycia dachowego;
    przemurowanie ścianek szczytowych - pustak 25 cm
3)    Wymiana stolarki drzwiowej:
−    drzwi zewnętrzne: wymiana drzwi od strony frontowej - drzwi jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 120 cm, drewniane, kolor ORZECH.
    parapety zewnętrzne aluminiowe, kolor brąz RAL 8017,
4)    Schody zewnętrzne. Remont schodów zewnętrznych - wylewka betonowa, okładzina - granit płomieniowany, kolor - BALAMORAL RED.
5)    Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu pochodzącego z rozbiórki.

UWAGA: Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wykonanie:
    demontaż krat i wymiana na rolety antywłamaniowe od strony frontowej;
    dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych;
    montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;
    zakres robót dotyczący instalacji wodno-kanalizacyjnej;
    zakres robót dotyczący instalacji centralnego ogrzewania;
    roboty remontowe wewnątrz budynku w zakresie robót malarskich i posadzkarskich;

W związku z realizacją robót izolacyjnych ścian fundamentowych  Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt ewentualną dokumentację zajęcia pasa drogowego oraz  uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym – zgodnie z wymaganiami prawa polskiego.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 12 do SIWZ.
3.    Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
4.    Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
5.    Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6.    W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.
7.    Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
8.    Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ.
9.    Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace w ramach działań Wykonawcy lub podwykonawcy, z podaniem następujących danych (imię i nazwisko, pesel) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac (z podaniem nr rejestracyjnych). Wymóg powyższy wynika z faktu, że prace mają być realizowane na czynnym obiekcie policji, do którego niektórych części dostęp mogą mieć tylko osoby wcześniej ustalone. W przypadku potrzeby wykonywania prac przez nowe (dodatkowe) osoby, Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, dokonując stosownej aktualizacji listy osób.
10. Wymagany termin realizacji umowy: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

CPV:, 45261100-5, 45261213-0, 45261320-3, 45442200-9, 45000000-7, 45442100-8, 45420000-7, 45421131-1, 45432114-6, 45443000-4, 45262522-6, 45431000-7, 45410000-4, 45442100-8, 45422100-2, 45450000-6


Załączniki: 
19-06-2019
19-06-2019
19-06-2019
19-06-2019
19-06-2019
Słownik CPV: