ZP.49.2019

Nr referencyjny: 
ZP.49.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-07-22 12:00
Przedmiot zamówienia: 
„Termomodernizacja budynków niskich nr 10, 13 i 16 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:„Termomodernizacja budynków niskich nr 10, 13 i 16 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres zamówienia obejmuje 1) Zadanie nr 1 Termomodernizacja budynku nr 10, w tym m.in.: a) ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania, b) ocieplenie stropów, c) wymiana stolarki okiennej, d) wymiana drzwi zewnętrznych, e) wymianę instalacji wewnętrznej c.o. wraz z grzejnikami i osprzętem, Roboty towarzyszące, w tym m.in.: a) docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją pionową, b) ocieplenie ościeży drzwiowych i okiennych, c) wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki wraz z częściową wymianą elementów drewnianej więźby dachowej, d) wymiana kominków wentylacyjnych na nowe oraz odtworzenie przewodów wentylacji grawitacyjnej e) budowa nowej instalacji odgromowej, f) wykonanie opasek wokół budynków, g) wymiana parapetów wewnętrznych, h) wykonanie komunikacji na ocieplonym stropie z płyt OSB o szerokości 1m, i) uprzątnięcie poddasza przed wykonaniem ocieplenia, demontaż i ponowny montaż na nowo wykonanej elewacji istniejących elementów : .in..: anten, klimatyzatorów, czerpni, daszków nad otworami drzwiowymi, drabin, itp.; j) naprawa i odtworzenie schodów, murków oporowych oraz przypór wejściowych; k) odtworzenie wszystkich detali architektonicznych; l) wymiana wszystkich szybów wentylacji mechanicznej wraz z doborem odpowiednich wentylatorów; m) po wykonaniu ocieplenia, wykonanie podłączenia rur spustowych, do istniejących studzienek kanalizacyjnych; n) odtworzenie – w niezbędnym zakresie istniejących – zamontowanych na elewacji: urządzeń, rurociągów, instalacji, gniazd wtykowych, kurków czerpalnych – dotyczy zarówno branży wod.kan. jak i elektrycznej. o) wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki. 2) Zadanie nr 2 Termomodernizacja budynku nr 13, w tym m.in.: a) ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania, b) ocieplenie stropów, c) wymiana stolarki okiennej, d) wymiana drzwi zewnętrznych, e) wymianę instalacji wewnętrznej c.o. wraz z grzejnikami i osprzętem, Roboty towarzyszące, w tym m.in.: a) docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją pionową, b) ocieplenie ościeży drzwiowych i okiennych, c) wymiana fragmentu instalacji odgromowej na nową, d) wykonanie opasek wokół budynków, e) wymiana parapetów wewnętrznych, f) wykonanie komunikacji na ocieplonym stropie z płyt OSB o szerokości 1m, g) demontaż i ponowny montaż na nowo wykonanej elewacji, istniejących elementów: m.in: anten, klimatyzatorów, czerpni, daszków nad otworami drzwiowymi, drabin, itp.; h) naprawa i odtworzenie schodów, murków oporowych oraz przypór wejściowych; i) odtworzenie wszystkich detali architektonicznych; j) wymiana wszystkich szybów wentylacji mechanicznej wraz z doborem odpowiednich wentylatorów; k) po wykonaniu ocieplenia, wykonanie podłączenia rur spustowych, do istniejących studzienek kanalizacyjnych; l) odtworzenie – w niezbędnym zakresie istniejących – zamontowanych na elewacji: urządzeń, rurociągów, instalacji, gniazd wtykowych, kurków czerpalnych – dotyczy zarówno branży wod.kan. jak i elektrycznej; m) wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki. 3) Zadanie nr 3 Termomodernizacja budynku nr 16, w tym m.in.: a) ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania, b) ocieplenie stropodachu, c) wymiana stolarki okiennej, d) wymiana drzwi zewnętrznych, e) wymianę instalacji wewnętrznej c.o. wraz z grzejnikami i osprzętem, Roboty towarzyszące, w tym m.in.: a) docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją pionową, b) ocieplenie ościeży drzwiowych i okiennych, c) budowa nowej instalacji odgromowej, d) wykonanie opasek wokół budynków, e) wymiana parapetów wewnętrznych, f) po wykonaniu nowych pokryć dachowych, podniesienie wszystkich kominów wraz z wykonaniem nowych czapek oraz odtworzenie przewodów wentylacji grawitacyjnej, g) demontaż i ponowny montaż na nowo wykonanej elewacji, istniejących elementów: m.in: anten, klimatyzatorów, czerpni, daszków nad otworami drzwiowymi, drabin, itp., h) wymiana wszystkich szybów wentylacji mechanicznej wraz z doborem odpowiednich wentylatorów, i) po wykonaniu ocieplenia, wykonanie podłączenia rur spustowych, do istniejących studzienek kanalizacyjnych, j) przesunięcie elementów istniejącego zagospodarowania terenu, które koliduje z planowanymi robotami remontowymi, k) odtworzenie – w niezbędnym zakresie istniejących – zamontowanych na elewacji: urządzeń, rurociągów, instalacji, gniazd wtykowych, kurków czerpalnych – dotyczy zarówno branży wod.kan. jak i elektrycznej, l) wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki. 2. Zamawiający wymaga, aby stolarka okienna i drzwiowa w ścianach zewnętrznych spełniała warunek współczynników przenikania ciepła obowiązujących od 01.01.2021 r. UmaxW/m²K: 1) Okna i powierzchnie przeźroczyste nieotwieralne: • Przy t > 16°C - 0,9 • Przy t < 16°C - 1,4 2) Okna i drzwi w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nie ogrzewanych: • Bez wymagań. 3) Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: • 1,3. 2. Pozostałe zobowiązania Wykonawcy: Po wykonanych pracach termomodernizacyjnych budynku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w ilości 2 egzemplarzy. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1) Sporządzenie audytu ex-post po zrealizowaniu robót termomodernizacyjnych zgodnie z wytycznymi POIiŚ 2014 – 2020 tj. z Metodyką sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1, stanowiący załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015, dostępny na stronie internetowej: https://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-w.... Audyt ex – post, zgodnie z wytycznymi POIiŚ, należy sporządzić niezwłocznie po zakończeniu robót termomodernizacyjnych lecz nie później niż w terminie do dnia 15.11.2019 r. 2) Wykonanie i umieszczenie w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych na terenie realizacji inwestycji tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna służy promocji projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”– zgodnie z wytycznymi dla projektów, dla których umowa była podpisana do 31.12.2017 zawartymi na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasad..., umieszczonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.” Tablicę o wymiarach 80x120 cm należy wykonać z trwałych materiałów. Informacje zawarte na tablicy mają być czytelne 10 lat od zakończenia inwestycji – tak, aby tablica mogła zostać wykorzystana jako tablica pamiątkowa. Tablicę informacyjną należy wykonać zgodnie z kartą wizualizacyjną dla Programu Infrastruktura i Środowisko, stanowiącą załącznik nr 5 do „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. umieszczoną na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7582/karta_wzor_FEIS.pdf 4. Zamówienie współfinansowane jest częściowo ze środków UE w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 5. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem „OFERTA” przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 12 do SIWZ, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej dla weryfikacji faktycznego zakresu prac. 7. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 8. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ. 9. Uwaga! Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 10. Wymagany termin realizacji robót budowlanych: - Dla Zadania nr 1 – do 15.11.2019 r. Wymagany termin realizacji audytu: do dnia 29.11.2019 r. - Dla Zadania nr 2 – do 15.11.2019 r. Wymagany termin realizacji audytu: do dnia 29.11.2019 r. - Dla Zadania nr 3 – do 15.11.2019 r. Wymagany termin realizacji audytu: do dnia 29.11.2019 r.

Załączniki: 
05-07-2019
05-07-2019
05-07-2019
05-07-2019
05-07-2019
22-07-2019