ZP.50.2019

Nr referencyjny: 
ZP.50.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-07-18 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Komisariatu Policji w Krzeszowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Komisariatu Policji w Krzeszowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”. 2. Zakres zamówienia obejmuje 1) Termomodernizację budynku administracyjnego, w tym: a) ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym: wykonanie zewnętrznej warstwy ociepleniowej, wykonanie tynków zewnętrznych ścian i ościeży, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, demontaż i montaż elementów metalowych na elewacji, b) ocieplenie stropodachu, w tym m.in. ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją i nad częścią niższą, c) wymiana stolarki okiennej, d) wymiana drzwi zewnętrznych, e) wymianę instalacji wewnętrznej c.o. – w tym m.in. demontaż starych grzejników i starych przewodów, montaż nowych grzejników i zaworów termostatycznych, wykonanie nowej instalacji wraz z osprzętem, 2) Roboty towarzyszące, w tym m.in: a) dostawa i montaż kasety podświetlanej, b) docieplenie kominów ponad dachem, c) wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie ochrony przepięciowej, d) docieplenie cokołów 30 cm nad i 30 cm pod linią terenu, e) docieplenie części niższej budynku, f) wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych głównych (domofon), drzwi wewnętrznych z jednostronną kontrolą dostępu, g) malowanie szatni wraz z likwidacją pleśni i malowanie klatki schodowej, h) wymiana płytek gresowych na schodach zewnętrznych. 3) Roboty towarzyszące sanitarne a) Doprowadzenie do sprawności automatyki istniejącego kotła, poprzez wymianę elementów automatyki w zakresie: • Wymiana podstawy regulatora wraz z materiałami pomocniczymi • Wymiana modułu CO1 • Wymiana - wytyk kodowy • Wymiana zestawu wtyczek palnikowych • Wymiana zestawu do 2 i 3 obiegu mieszaczowego • Wymiana czujnika przylgowego • Wymiana czujnika zanurzeniowego do CWU • Wymiana konsoli GW2 • Inne elementy niezbędne do doprowadzenia do sprawności automatyki kotła. Kocioł firmy Vismann typ PAROMAT SIMPLEX 80 pozostaje. Po wymianie automatyki wykonanie rozruchu kotłowni, potwierdzającego sprawność działania kotła. b) Wymiana na nową całej instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni (rurarz z osprzętem) za wyjątkiem naczynia przeponowego (pozostaje). c) Wymiana zasobnika na c.w.u. 160 l na nowy. d) Zakup i montaż w pomieszczeniu kotłowni zaworu antyskażeniowego na instalacji wodnej. Zamawiający wymaga, aby stolarka okienna w ścianach zewnętrznych spełniała warunek: współczynnik przenikania ciepła mniejszy bądź równy 0,9 W/(m2*K). Zamawiający wymaga, aby stolarka drzwiowa w ścianach zewnętrznych spełniała warunek: współczynnik przenikania ciepła mniejszy bądź równy 1,3 W/(m2*K). Zamawiający wymaga, aby współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne i strop był zgodny z obowiązującymi WT tzn. grubość izolacji termicznej ścian musi wynosić 16cm (dla λ=0,040 W/m2*K) oraz grubość granulatu z wełny mineralnej musi wynosić 23cm. 3. Pozostałe zobowiązania Wykonawcy: Po wykonanych pracach termomodernizacyjnych budynku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w ilości 2 egzemplarzy. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1) Sporządzenie audytu ex-post po zrealizowaniu robót termomodernizacyjnych zgodnie z wytycznymi POIiŚ 2014 – 2020 tj. z Metodyką sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1, stanowiący załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015, dostępny na stronie internetowej: https://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-w.... Audyt ex – post, zgodnie z wytycznymi POIiŚ, należy sporządzić niezwłocznie po zakończeniu robót termomodernizacyjnych lecz nie później niż w terminie do 29.11.2019 r. 2) Wykonanie i umieszczenie w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych na terenie realizacji inwestycji tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna służy promocji projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”– zgodnie z wytycznymi dla projektów, dla których umowa była podpisana do 31.12.2017 zawartymi na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasad..., umieszczonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.” Tablicę o wymiarach 80x120 cm należy wykonać z trwałych materiałów. Informacje zawarte na tablicy mają być czytelne 10 lat od zakończenia inwestycji – tak, aby tablica mogła zostać wykorzystana jako tablica pamiątkowa. Tablicę informacyjną należy wykonać zgodnie z kartą wizualizacyjną dla Programu Infrastruktura i Środowisko, stanowiącą załącznik nr 5 do „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. umieszczoną na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7582/karta_wzor_FEIS.pdf 4. Zamówienie współfinansowane jest częściowo ze środków UE w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 5. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem „OFERTA” przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 12 do SIWZ, z zastrzeżeniem zdania następnego. 7. W stosunku do dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga, aby zabudowywana stolarka zewnętrzna spełniała warunek: współczynnik przenikania ciepła mniejszy bądź równy odpowiednio: 0,9 W/(m2*K) dla okien, 1,3 W/(m2*K) dla drzwi. Zamawiający wymaga, aby współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne i strop był zgodny z obowiązującymi WT tzn. grubość izolacji termicznej ścian musi wynosić 16cm (dla λ=0,040 W/m2*K) oraz grubość granulatu z wełny mineralnej musi wynosić 23cm. 8. Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca przed złożeniem oferty winien sprawdzić i ustalić we własnym zakresie ilości robót do wykonania. 9. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 10. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do SIWZ. 11. Uwaga! Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu 12. Wymagany termin realizacji robót budowlanych (termomodernizacyjnych i towarzyszących): do dnia 15.11.2019 r. Wymagany termin realizacji audytu: niezwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż w terminie do dnia 29.11.2019 r.

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45443000-4 Roboty elewacyjne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261410-1 Izolowanie dachu 45312310-3 Ochrona odgromowa 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45321000-3 Izolacja cieplna 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Załączniki: 
02-07-2019
02-07-2019
02-07-2019
02-07-2019
02-07-2019
18-07-2019
Słownik CPV: