ZP.52.2019

Nr referencyjny: 
ZP.52.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-07-23 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Remont pomieszczeń w budynkach nr 11 i 12 KWP w Krakowie
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynkach nr 11 i 12 KWP w Krakowie obejmujący wykonanie robót budowlano-remontowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach w/w budynków w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, tzn. malowanie ścian i sufitów, wymianę parapetów drewnianych na parapety PCV, montaż lamp oświetleniowych i inne prace ogólnobudowlane. 2. Zakres zamówienia obejmuje: - I etap - Budynek nr 11 – pomieszczenia biurowe, korytarz i sanitariaty, w tym: 1) wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety pcv z uzupełnieniem ścian do wysokości okien; 2) demontaż drewnianej boazerii na korytarzu; 3) wykonanie robót malarskich powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych, na korytarzu i w toaletach, wraz z przygotowaniem powierzchni; 4) wymiana kratek wentylacyjnych; 5) roboty ogólnobudowlane: - zabezpieczenie podłóg folią; - wykucia; - usunięcie i wywiezienie gruzu wraz z utylizacją. - II etap - Budynek nr 12 - pomieszczenia biurowe, korytarz i sala gimnastyczna, w tym: 1) wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety pcv z uzupełnieniem ścian do wysokości okien; 2) demontaż drewnianej boazerii na korytarzu; 3) wykonanie robót malarskich powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych, na korytarzu i w toaletach, wraz z przygotowaniem powierzchni; 4) wymiana kratek wentylacyjnych; 5) montaż obudowy grzejników; 6) roboty ogólnobudowlane: - zabezpieczenie podłóg folią; - wykucia; - usunięcie i wywiezienie gruzu wraz z utylizacją. 7) roboty elektryczne: -– wymiana opraw oświetleniowych; Wykonanie robót malarskich – w obydwu budynkach – polega na: - dwukrotnym malowaniu ścian w pomieszczeniach biurowych, farbą emulsyjną (zmywalną odporną na uszkodzenia) z przetarciem i przygotowaniem powierzchni - w tym zlikwidowaniu powstałych zacieków, i ich odgrzybieniu wraz z zagruntowaniem - ściany malowane w kolorze białym z palety RAL 1013, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016; - dwukrotnym malowaniu ścian korytarzy oraz cokolika - farbą olejną, matową, na wysokość 1,50 m, w kolorze jasnym, z palety RAL 1013, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 10 do SIWZ. 4. Przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. 5. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych. 8. Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 9. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ. 10. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace w ramach działań Wykonawcy lub podwykonawcy, z podaniem następujących danych (imię i nazwisko, pesel) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac (z podaniem nr rejestracyjnych). Wymóg powyższy wynika z faktu, że prace mają być realizowane na czynnym obiekcie policji, do którego niektórych części dostęp mogą mieć tylko osoby wcześniej ustalone. W przypadku potrzeby wykonywania prac przez nowe (dodatkowe) osoby, Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, dokonując stosownej aktualizacji listy osób. 11. Wymagany termin realizacji umowy: § I etap - Budynek nr 11 – remont korytarza oraz pomieszczeń od nr 71 do 87 i 91, wraz z toaletami i 2-ma pomieszczeniami w zewnętrznej przybudówce w terminie do 56 dni od daty zwarcia umowy, § II etap - Budynek nr 12 – remont korytarza oraz pomieszczeń od nr 1 do 23 wraz z salą gimnastyczną (nr 25) w terminie do 105 dni od daty zwarcia umowy

Załączniki: 
05-07-2019
05-07-2019
05-07-2019
05-07-2019
05-07-2019
16-07-2019