ZP.56.2017

Nr referencyjny: 
ZP.56.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-07-11 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji podległych u Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie polegających na: 1) pobraniu krwi lub innego materiału biologicznego (bez badań analitycznych) od osoby zatrzymanej lub podejrzanej - zgodnie z przepisami: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2153), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz.U. z 2014 r. poz. 948), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej (Dz.U. z 2005 r. Nr 33 poz. 299 z późn. zm.), wraz z wywiadem i badaniem w zakresie niezbędnym wyłącznie do wykonania tego pobrania; 2) badaniu osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, w przypadku gdy: a) osoba ta oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia, żąda przeprowadzenia badania lekarskiego lub posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest: kobieta w ciąży, kobieta karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. z 2012 r. poz. 1102); lub b) występuje potrzeba stwierdzenia, czy stan zdrowia osoby doprowadzonej pozwala na przyjęcie jej do aresztu śledczego - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. z 2015 r. poz. 927 z późn. zm.), wraz z opisem ewentualnych obrażeń ciała; 3) kwalifikacji (badaniu) osób doprowadzonych do jednostki Policji w celu wytrzeźwienia, mających na celu stwierdzenie: a) braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w jednostce Policji osoby w stanie nietrzeźwości; b) wystąpienia przeciwwskazań medycznych do przebywania w jednostce Policji oraz wystąpienie przesłanek do skierowania do podmiotu leczniczego; c) odmowy poddania się badaniu lekarskiemu oraz wystąpienia przesłanek do skierowania do podmiotu leczniczego; d) odmowy poddania się badaniu lekarskiemu oraz braku przesłanek do skierowania do podmiotu leczniczego; e) braku objawów stanu nietrzeźwości uzasadniających umieszczenie w jednostce Policji; f) konieczności wykonania zabiegów higieniczno-sanitarnych uwzględniających objawy stanu nietrzeźwości; badanie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz.U. z 2012 r. poz. 638 z późn. zm.), w związku z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz 4) w razie potrzeby na opatrywaniu ran, a także wystawieniu recepty na niezbędne leki wraz z określeniem sposobu ich dawkowania; 5) w razie potrzeby, na żądanie Policji, usunięciu z ciała przedmiotów niebezpiecznych; 6) dokumentowaniu przeprowadzenia badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w drodze zapisów na „zleceniu”, 2. Nie jest przedmiotem umowy udzielanie pomocy medycznej w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia osobom zatrzymanym przez Policję (w tym przebywającym w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych / Policyjnej Izbie Dziecka / bądź w aresztach w celu wydalenia), leczenie ww. osób ani udzielanie innych świadczeń medycznych, których zasady udzielania określone są w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) oraz innych przepisach regulujących działalność Wykonawcy. 3. W przypadku gdy Wykonawca nie udziela określonych świadczeń zdrowotnych ze względu na zakres prowadzonej działalności, a osoba zatrzymana lub doprowadzana przez Policję, doprowadzona w celu wytrzeźwienia wymaga natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego, Wykonawca nie będzie pobierał opłat za wstępne oględziny pacjenta, w następstwie których osoba zatrzymana lub doprowadzana przez Policję, doprowadzana w celu wytrzeźwienia, będzie musiała być dowieziona do właściwej jednostki służby zdrowia. Uwaga! Szczegółowy zakres dla poszczególnych jednostek został określony w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ i Formularzu cenowym dla danego zadania - załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Przewidywane ilości świadczeń medycznych podanych w załączniku nr 3 do SIWZ (formularz cenowy) są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 5. W przypadku skierowania osoby badanej na badania specjalistyczne lub badania laboratoryjne nie ujęte w formularzu cenowym wykonawca zobowiązany będzie rozliczyć je po cenie nie wyższej niż w cenniku świadczeń medycznych danej jednostki medycznej

Załączniki: 
06-07-2017
06-07-2017
06-07-2017
06-07-2017
Słownik CPV: