ZP.57.2017

Nr referencyjny: 
ZP.57.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-08-18 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Remont kulochwytu w strzelnicy KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont kulochwytu w strzelnicy w piwnicy budynku A KWP polegający na rozbiórce istniejącego okna i kulochwytu oraz dostawie i montażu nowych elementów kulochwytu w miejsce starych oraz dostawa i montaż okna kuloodpornego FB4 w sterowni strzelnicy.

Zakres zamówienia do wykonania:

-        rozbiórka istniejącego kulochwytu,

-        wykonanie nowego kulochwytu (trzystanowiskowy) o wymiarach: szerokość mierzona od ściany do ściany: 3,70 m, wysokość: 2,18 m) o energii granicznej 2.200 J ze stali trudnościeralnej typu RAEX 500 - wymiana wszystkich jego elementów włącznie z konstrukcją stalową, na której oparte są ukośne płyty stalowe, wymiana wszystkich płyt stalowych

-        wykonanie nowego kulochwytu (czterostanowiskowy) o wymiarach: szerokość mierzona od ściany do ściany: 5,20 m, wysokość 2,18 m) o energii granicznej 2.200 J ze stali trudnościeralnej typu RAEX 500 - wymiana wszystkich jego elementów włącznie z konstrukcją stalową, na której oparte są ukośne płyty stalowe, wymiana wszystkich płyt stalowych

-        wymiana elementów nad kulochwytem dotychczas z krawędziaków drewnianych gr. 50 mm (wysokość ścianki 0,52 m, szerokość równa szerokości kulochwytów)

-        wykonanie nowej osłony kulochwytu z płyt poliuretanowo-gumowych trudnopalnych gr. 50 mm posiadających zdolność pochłaniania energii i zapobiegających powrotowi pocisku odbitemu od kulochwytu na halę strzelań,

-        wykucie starego okna w sterowni i dostawa z montażem w jego miejsce okna kuloodpornego z szybą w klasie BR4 typu weneckiego (z jednej strony nieprzezierne) o wymiarach w ościeżach: 210 x 105 cm wraz z obróbką ościeży. Rama okienna stalowa malowana proszkowo. Okno jednodzielne, stałe (nierozwieralne). Wymiary okna należy pobrać z natury.

UWAGA: Wymiana będzie prowadzona w czynnym obiekcie biurowym, ale przy wyłączonej z użytkowania strzelnicy. Czas realizacji prac związanych z wymianą kulochwytu (zamknięcie strzelnicy) maksymalnie do 5 dni roboczych. Prace mogą być prowadzone w godzinach od 8.00 do 18.00.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią specyfikacje zamówienia (opis przedmiotu zamowienia) – zał. nr 10 do SIWZ
  2. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń objętych zamówieniem.  Termin wizji wyznacza się na dzień 07.08.2017 r. o godz. 11:30. Zbiórka uczestników wizji: Biuro Przepustek KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109. 
  3. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
  4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi lub prace spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  5. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki realizacji zamówienia Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania zamówienia oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania.
  6. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane zamówienie i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego prac. Gwarancją nie będą objęte poliuretanowo-gumowe płyty osłonowe kulochwytu z uwagi na szybkie ich zużywanie przy normalnej eksploatacji strzelnicy.
  7. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do SIWZ
Załączniki: 
03-08-2017
03-08-2017
03-08-2017
11-08-2017
11-08-2017
11-08-2017