ZP.58.2017

Nr referencyjny: 
ZP.58.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-07-28 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń strzelnicy, instalacji gazowej w budynku KPP Gorlice przy ulicy 11-go Listopada 56 w Gorlicach
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń strzelnicy, instalacji gazowej w budynku KPP Gorlice przy ulicy 11-go Listopada 56 w Gorlicach. Zakres zamówienia obejmuje m.in. następujące roboty budowlane: - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (m.in. anemostaty, kratki wentylacyjne), - montaż tłumików kanałowych, kanałów wentylacyjnych, przepustnic, centrali wentylacyjnej z modułem gazowym i wymiennikiem, - wykonanie instalacji freonowej (przewody, agregat skraplający), - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącej skrzynki gazowej zewnętrznej znajdującej się na budynku KPP w Gorlicach, - wykonanie robót konstrukcyjnych tj. konstrukcji stalowej wsporczej pod centralę wentylacyjną, agregat skraplający oraz pod kanały wentylacyjne, - wykonanie instalacji elektrycznych zasilania centrali wentylacyjnej, - demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej oraz klimatyzacji, - wymianę 2 szt. okien o wym. 1,0mx1,0m na okna kuloodporne w pom. czyszczenia broni (nie ujęte w dokumentacji projektowej). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów, urządzeń równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem „OFERTA” przedstawić oferowane materiały, urządzenia lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów zgodnie z wymogami i zaleceniami określonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych itp.) wszystkich systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa – załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 12 do SIWZ. 3. Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. 4. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu stanowią załącznik nr 14 do SIWZ. 5. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do SIWZ

Załączniki: 
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017
21-07-2017